User Tools

Site Tools


project:proj_list

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:proj_list [2017/01/26 09:16]
xkubalik [Current projects]
project:proj_list [2018/02/28 13:46] (current)
xkubalik [All projects archives 2004 - 2014]
Line 40: Line 40:
     * Za účelem získání dat ze souboru nebo webové stránky použijte jednoduchý skriptovací jazyk.     * Za účelem získání dat ze souboru nebo webové stránky použijte jednoduchý skriptovací jazyk.
     * Zařízení bude možné konfigurovat a ovládat pomocí zabezpečeného síťového spojení ze vzdáleného PC nebo přímo lokálně pomocí dotykového displeje.     * Zařízení bude možné konfigurovat a ovládat pomocí zabezpečeného síťového spojení ze vzdáleného PC nebo přímo lokálně pomocí dotykového displeje.
-    * Aplikace bude umožňovat vzdálenou instalaci nového certifikátu ​nutného ​pro zabezpečený přenos dat.+    * Aplikace bude umožňovat vzdálenou instalaci nového ​digitálního ​certifikátu pro zabezpečený přenos dat.
     * Výsledné řešení otestujte     * Výsledné řešení otestujte
  
Line 60: Line 60:
     * Aplikace a knihovna by měla podporovat specifickou architekturu pro vývoj android aplikací, jako MVP, nebo MVVM, pro oddělení logiky z prezentační vrstvy a testovatelnost kódu.     * Aplikace a knihovna by měla podporovat specifickou architekturu pro vývoj android aplikací, jako MVP, nebo MVVM, pro oddělení logiky z prezentační vrstvy a testovatelnost kódu.
  
 +  * **Aplikace pro zpracování a prezentaci dat z experimentů pro OS Windows (Application used for management and presentation of experimental data based on OS Windows platform)** - (BP - Roman Artemov)
 +    * Navrhněte a implementujte aplikaci pro zpracování a prezentaci experimentálních dat.
 +    * Aplikace bude napsána v Microsoft ASP.NET MVC.
 +    * Aplikace bude umožňovat s pomocí jednoduchého skriptu zpracovat výsledky z naměřených experimentálních dat.
 +    * Zpracovaná data bude možné prezentovat jako tabulku nebo graf.
 +    * Nastavování plánování extrakce dat s pomocí jednoduchého skriptu bude možné s pomocí Windows task scheduleru.
 +    * Extrahovaná data budou exportována do generického XML dokumentu a následně zpracována implementovanou aplikací.
 +    * Autentizace pro přístup k webové stránce bude řešena s pomocí SSO ve federaci cvutID.
 +    * Vzdálená zpráva aplikace (nastavení plánování,​ šablon a základní konigurace) bude umožněna přes zabezpečené webové rozhraní.
 +    * Pro výslednou aplikaci vytvořte několik testovacích dat pro ověření správné funkce.
 +
 +  * **Dohledové zařízení pro chytrou domácnost založené na platformě Arduino (Monitoring device used in smart home based on Arduino platform)** - (BP - Martin Dvořák)
 +    * Navrhněte a realizujte zařízení umožňující monitorování a ovládání chytré domácnosti.
 +    * Zařízení bude obsahovat analogové a digitální vstupy/​výstupy.
 +    * Pro komunikaci bude zařízení obsahovat GSM a Ethernet modem.
 +    * Při volbě periferií se zaměřte zejména na možnost sledování stavu zálohovací baterie a možnosti ovládat externí zařízení s pomocí Relé.
 +    * Zařízení bude umožňovat přijmout SMS a následně odeslat ethernetový rámec s požadovaným obsahem.
 +    * Zrealizované zařízení následně propojte s vývojovou deskou Raspberry PI, na které bude nainstalován vhodný operační systém včetně jednoduchého dohledového software.
 +    * Funkčnost výsledného zařízení demonstrujte na několika příkladech.
 +
 +  * **Nástroj pro generování vývojových diagramů z podmnožiny jazyka C (A tool for generating flowcharts from a subset of C language)** - (BP - Vojtěch Procházka)
 +    * Cílem práce je vytvořit nástroj pro generování vývojových diagramů zejména pro vyjádření funkce mikroprogramového automatu.
 +    * Prostudujte existující řešení a vyberte vhodnou cílovou aplikaci pro zobrazení vývojového diagramu.
 +    * Důraz bude kladen na jednoduchou konverzi mezi jazykem C a vnitřní formou popisu v cílové aplikaci.
 +    * Navrhněte řešení pro automatické generování vývojových diagramů pomocí podmnožiny příkazů jazyka C.
 +    * Navržené řešení zrealizujte a otestujte.
 +    * Vytvořte několik ukázek možného popisu vývojového diagramu v jazyce C.
 +
 +  * **Inteligentní ovládání a správa běžných zařízení v domácnosti (A device for controlling and managing of smart home)** - (BP - Vojtěch Pail)
 +    * Prostudujte existující řešení pro ovládání a správu zařízení používaných pro chytré domácnosti.
 +    * Navrhněte vlastní systém založený na modulární architektuře.
 +    * Řešení bude obsahovat základní jednotku pro správu a řízení a univerzální modul umístěný u ovládaného zařízení.
 +    * Pro propojení těchto modulů navrhněte vhodnou propojovací strukturu včetně komunikačního protokolu.
 +    * Navržené řešení zrealizujte a otestujte.
 +    * Vytvořte několik ukázek možných aplikaci pro ovládání jednotlivých zařízení jakou jsou světla, zásuvky apod.
 +
 +  * **Generátor elektrických obvodů pro předmět ČAO** (Automatic analog circuit generator)(BP - Branda Šimon)
 +    * Prozkoumejte existující řešení pro kreslení elektrických obvodů.
 +    * Vytvořte aplikaci, která bude umožňovat na základě zadaných parametrů automaticky náhodně generovat jednoduché obvody složené ze zdroje napájení, kondenzátorů,​ rezistorů a cívek.
 +    * Aplikace bude umožňovat nastavit hodnoty a typ součástky v obvodu.
 +    * Výsledné schéma bude možné překreslit tak, aby se změnila pouze pozice součástky.
 +    * Vygenerované schéma bude možné uložit do formátu XML a opětovně načíst.
 +    * Aplikace bude umožňovat popsat obvod s pomocí rovnic a to jak v časové oblasti, tak s pomocí fázorů.
 +    * Vygenerované rovnice bude možné bez úprav vložit do programu Wolfram Mathematica a zpracovat.
 +    * Při generování rovnic bude možné zvolit směr proudu a napětí ručně, popřípadě automaticky.
 +    * Výsledné řešení otestujte.
 +
 +  * **Univerzální vývojová deska s Arduinem** (Universal development board with Arduino)(BP - Jan Kubát)
 +    * Prozkoumejte existující vývojové desky s Arduinem a zaměřte se zejména na množství a typ periferií.
 +    * Navrhněte vlastní vývojovou desku obsahující velké množství periferií.
 +    * Vývojová deska by měla obsahovat zejména tyto periferie: grafický display, tlačítka, lineární potenciometr,​ teploměr/​vlhkoměr,​ ultrazvukový měřic vzdálenosti,​ wifi/​ethernet,​ bluetooth, RFID.
 +    * Navržené řešení zrealizujte a otestuje.
 +    * Pro demonstraci správné funkce periferií vytvořte několik demonstračních aplikací.
 +
 +  * **Programovatelné zařízení s nízkou spotřebou pro ochranu baterie** (Low power programmable device for battery protection) (BP - Miroslav Kallus)
 +    * Prozkoumejte existující řešení.
 +    * Navrhněte vlastní řešení zařízení zajišťující ochranu baterie proti úplnému vybití.
 +    * Zařízení bude umožňovat nastavení minimální úrovně napětí, při kterém má být baterie odpojena od spotřebiče.
 +    * Zařízení bude navrženo tak, aby v klidovém stavu odebíralo minimální proud ze zdroje napájení.
 +    * Pro ovládání a nastavení celého zařízení vyberte vhodný mikrokontrolér.
 +    * Nastavení bude možné provést s pomocí několika tlačítek a jednoduchého displeje.
 +    * Navržené řešení zrealizujte a otestujte.
 +    * Pro výsledné řešení s mikrokontrolérem napište aplikaci umožňující nastavit a sledovat celé zařízení.
 +
 +  * **Nástroj pro analýzu procesů v jádře os Android na platformě Raspberry PI** (Android core process analysis tool on Raspberry PI platform) (BP - Roman Vaivod)
 +    * Explore existing projects that support porting of os Android to the Raspberry PI platform.
 +    * Select the most suitable project and port it on the Raspberry PI platform.
 +    * Find a good place in the architecture of Android for the placement of the diagnostic tool.
 +    * Design a tool for performance analysis of Android components.
 +    * Tool will be developed in C++ language
 +    * Tool will allow to trace events happening with specified process in specified period of time and create a list where each entry is described by at least three parameters: CPU usage, memory usage, system/​process event.
 +    * Based on this list, tool will detect possible performance problems in execution of the process and output problematic sequence of events to user.
 +    * Tool will be written with respect to the next extension.
 +    * Implement the proposed tool and write tests for it.
 +    * Create some examples to demonstrate usage of the tool.
 +
 +  * **Inteligentní zrcadlo s Raspberry Pi pro ovládání chytré domácnosti** (Intelligent mirror with Raspberry Pi for smart home control) (BP - Frederik Štefaniak)
 +    * Prozkoumejte existující řešení inteligentních zrcadel
 +    * Zvolte vhodný typ dotykové obrazovky a zrcadlové vrstvy
 +    * Pro platformu Raspberry Pi vyberte vhodný OS
 +    * Napište konfigurační soubor pro připojení displeje přes HDMI port a dotykové vrstvy připojené přes USB port
 +    * Naprogramujte knihovnu pro ovládání periferií (světlá, bluetooth reproduktor,​ zásuvky)
 +    * Naprogramujte knihovnu pro získávání různých dát z internetu (počasí, čas, doprava, atp.)
 +    * Navrhněte a naprogramujte aplikaci umožňující ovládat dostupné periférie a zobrazovat výstupy z nich
 +    * Výsledné řešení otestujete ​
        
 ===== Available projects ===== ===== Available projects =====
Line 183: Line 268:
  
   * **Program pro uchování poznámek na sdíleném uložišti** - Navrhněte aplikaci pro Windows nebo pro Android umožňující práci s poznámkami. Poznámky bude možné vytvářet, prohlížet a editovat. Poznámky budou uloženy na sdíleném uložišti (dropbox, google). (BP, DP 2-4 semestry)   * **Program pro uchování poznámek na sdíleném uložišti** - Navrhněte aplikaci pro Windows nebo pro Android umožňující práci s poznámkami. Poznámky bude možné vytvářet, prohlížet a editovat. Poznámky budou uloženy na sdíleném uložišti (dropbox, google). (BP, DP 2-4 semestry)
 +
 +  * **Nástroj pro automatické generování diagramu z jazyka C** - Navrhněte a implementujte nástroj umožňující na základě podmnožiny příkazů jazyka C generovat vývojový diagram. (BP, DP 2-4 semestry)
 +
 +  * **Podpora ovládání elektrického kolejiště s pomocí aplikace na PC** - Navrhněte a naprogramujte aplikaci pro podporu modelového kolejiště velikosti TT. (BP, DP 2-4 semestry)
 +
 +  * **Aplikace pro komunikaci s hardware pomocí sériové linky** - Navrhněte a naprogramujte aplikaci pod OS MS Widnows. Aplikace bude napsána v jazyce c++ pod .NET. (BP 2-4 semestry)
 +
 +  * **Jednoduchá meteorologická stanice s nízkou spotřebou a možností komunikace přes SMS** - Navrhněte zařízení které bude umožňovat monitorovat teplotu, vlhkost a tlak ne několika místech s možností vzdálené správy přes SMS zprávy (BP, DP - 2-4 semestry)
 +
 +
 ===== All defended works ===== ===== All defended works =====
  
 **BP a DP defended works on CTU in Prague FEL/FIT:** [[http://​dip.felk.cvut.cz|BP a DP]] **BP a DP defended works on CTU in Prague FEL/FIT:** [[http://​dip.felk.cvut.cz|BP a DP]]
  
-===== All projects archives 2004 - 2014 =====+===== All projects archives 2004 - 2018 =====
  
 +  *[[project:​2018:​proj_2018|Realized projects 2018]]
 +  *[[project:​2017:​proj_2017|Realized projects 2017]]
   *[[project:​2016:​proj_2016|Realized projects 2016]]   *[[project:​2016:​proj_2016|Realized projects 2016]]
   *[[project:​2015:​proj_2015|Realized projects 2015]]   *[[project:​2015:​proj_2015|Realized projects 2015]]
project/proj_list.1485418587.txt.gz · Last modified: 2017/01/26 09:16 by xkubalik