User Tools

Site Tools


project:proj_list

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:proj_list [2017/01/25 12:52]
xkubalik [Current projects]
project:proj_list [2018/02/28 13:46] (current)
xkubalik [All projects archives 2004 - 2014]
Line 37: Line 37:
     * Z počítače Raspberry Pi vytvořte zařízení pro zpracování a prezentaci dat z internetu.     * Z počítače Raspberry Pi vytvořte zařízení pro zpracování a prezentaci dat z internetu.
     * Pro toto zařízení vyberte vhodný OS.     * Pro toto zařízení vyberte vhodný OS.
-    * Navrhněte a naprogramujte aplikaci pro získávání a zpracování dat z různých zdrojů (periferie Raspberry Pi, SD karta, internet). +    * Navrhněte a naprogramujte aplikaci ​v jazyce C pro získávání a zpracování dat z různých zdrojů (periferie Raspberry Pi, SD karta, internet). 
-    * Aplikace bude umožňovat na základě jednoduchého skriptu načíst vzdálený obsah (soubor, webová stránka) a s pomocí předem zvoleného skriptovacího jazyka zpracovat. +    * Za účelem získání dat ze souboru nebo webové stránky použijte jednoduchý skriptovací jazyk
-    * Aplikace bude schopna získaná data buď zobrazit na lokálním dotykovém displeji anebo z nich vytvořit webovou stránku. Tímto způsobem bude možné načíst data z různých zdrojů a vytvořit jeden výstup+    * Zařízení bude možné konfigurovat a ovládat pomocí zabezpečeného síťového spojení ze vzdáleného PC nebo přímo lokálně pomocí dotykového displeje
-    * Zařízení bude možné konfigurovat a ovládat ​pomocí zabezpečeného síťového spojení ze vzdáleného PC. +    * Aplikace bude umožňovat vzdálenou instalaci ​nového ​digitálního ​certifikátu ​pro zabezpečený přenos dat.
-    * Navrhněte způsob instalace ​nového certifikátu ​a navržené ​řešení implementujte. +
-    * Zařízení bude možné ovládat lokálně s pomocí jednoduchého dotykového displeje.+
     * Výsledné řešení otestujte     * Výsledné řešení otestujte
  
Line 54: Line 52:
     * Výsledné řešení otestujte.     * Výsledné řešení otestujte.
  
-  * **asdas**+  * **Knihovna funkcí pro OS Android umožňující řízení vývojového kitu Arduino (OS Android library allowing control of Arduino kit)** - (BP - Filip Šmíd) 
 +    * Prostudujte existující řešení 
 +    * Navrhněte a implementujte knihovnu pro platformu Android zajišťující komunikaci mezi zařízením se systémem Android a vývojovým kitem Arduino. 
 +    * Knihovna bude umožňovat komunikaci pomocí USB, Bluetooth a Wi-Fi na protokolu TCP/IP. 
 +    * Pro vytvořenou knihovnu napište testovací aplikaci, která bude prezentovat funkčnost komunikace. 
 +    * Aplikace bude napsána tak, aby bylo možné ji snadno rozšířit o další funkční prvky. 
 +    * Aplikace a knihovna by měla podporovat specifickou architekturu pro vývoj android aplikací, jako MVP, nebo MVVM, pro oddělení logiky z prezentační vrstvy a testovatelnost kódu. 
 + 
 +  * **Aplikace pro zpracování a prezentaci dat z experimentů pro OS Windows (Application used for management and presentation of experimental data based on OS Windows platform)** - (BP - Roman Artemov) 
 +    * Navrhněte a implementujte aplikaci pro zpracování a prezentaci experimentálních dat. 
 +    * Aplikace bude napsána v Microsoft ASP.NET MVC. 
 +    * Aplikace bude umožňovat s pomocí jednoduchého skriptu zpracovat výsledky z naměřených experimentálních dat. 
 +    * Zpracovaná data bude možné prezentovat jako tabulku nebo graf. 
 +    * Nastavování plánování extrakce dat s pomocí jednoduchého skriptu bude možné s pomocí Windows task scheduleru. 
 +    * Extrahovaná data budou exportována do generického XML dokumentu a následně zpracována implementovanou aplikací. 
 +    * Autentizace pro přístup k webové stránce bude řešena s pomocí SSO ve federaci cvutID. 
 +    * Vzdálená zpráva aplikace (nastavení plánování,​ šablon a základní konigurace) bude umožněna přes zabezpečené webové rozhraní. 
 +    * Pro výslednou aplikaci vytvořte několik testovacích dat pro ověření správné funkce. 
 + 
 +  * **Dohledové zařízení pro chytrou domácnost založené na platformě Arduino (Monitoring device used in smart home based on Arduino platform)** - (BP - Martin Dvořák) 
 +    * Navrhněte a realizujte zařízení umožňující monitorování a ovládání chytré domácnosti. 
 +    * Zařízení bude obsahovat analogové a digitální vstupy/​výstupy. 
 +    * Pro komunikaci bude zařízení obsahovat GSM a Ethernet modem. 
 +    * Při volbě periferií se zaměřte zejména na možnost sledování stavu zálohovací baterie a možnosti ovládat externí zařízení s pomocí Relé. 
 +    * Zařízení bude umožňovat přijmout SMS a následně odeslat ethernetový rámec s požadovaným obsahem. 
 +    * Zrealizované zařízení následně propojte s vývojovou deskou Raspberry PI, na které bude nainstalován vhodný operační systém včetně jednoduchého dohledového software. 
 +    * Funkčnost výsledného zařízení demonstrujte na několika příkladech. 
 + 
 +  * **Nástroj pro generování vývojových diagramů z podmnožiny jazyka C (A tool for generating flowcharts from a subset of C language)** - (BP - Vojtěch Procházka) 
 +    * Cílem práce je vytvořit nástroj pro generování vývojových diagramů zejména pro vyjádření funkce mikroprogramového automatu. 
 +    * Prostudujte existující řešení a vyberte vhodnou cílovou aplikaci pro zobrazení vývojového diagramu. 
 +    * Důraz bude kladen na jednoduchou konverzi mezi jazykem C a vnitřní formou popisu v cílové aplikaci. 
 +    * Navrhněte řešení pro automatické generování vývojových diagramů pomocí podmnožiny příkazů jazyka C. 
 +    * Navržené řešení zrealizujte a otestujte. 
 +    * Vytvořte několik ukázek možného popisu vývojového diagramu v jazyce C. 
 + 
 +  * **Inteligentní ovládání a správa běžných zařízení v domácnosti (A device for controlling and managing of smart home)** - (BP - Vojtěch Pail) 
 +    * Prostudujte existující řešení pro ovládání a správu zařízení používaných pro chytré domácnosti. 
 +    * Navrhněte vlastní systém založený na modulární architektuře. 
 +    * Řešení bude obsahovat základní jednotku pro správu a řízení a univerzální modul umístěný u ovládaného zařízení. 
 +    * Pro propojení těchto modulů navrhněte vhodnou propojovací strukturu včetně komunikačního protokolu. 
 +    * Navržené řešení zrealizujte a otestujte. 
 +    * Vytvořte několik ukázek možných aplikaci pro ovládání jednotlivých zařízení jakou jsou světla, zásuvky apod. 
 + 
 +  * **Generátor elektrických obvodů pro předmět ČAO** (Automatic analog circuit generator)(BP - Branda Šimon) 
 +    * Prozkoumejte existující řešení pro kreslení elektrických obvodů. 
 +    * Vytvořte aplikaci, která bude umožňovat na základě zadaných parametrů automaticky náhodně generovat jednoduché obvody složené ze zdroje napájení, kondenzátorů,​ rezistorů a cívek. 
 +    * Aplikace bude umožňovat nastavit hodnoty a typ součástky v obvodu. 
 +    * Výsledné schéma bude možné překreslit tak, aby se změnila pouze pozice součástky. 
 +    * Vygenerované schéma bude možné uložit do formátu XML a opětovně načíst. 
 +    * Aplikace bude umožňovat popsat obvod s pomocí rovnic a to jak v časové oblasti, tak s pomocí fázorů. 
 +    * Vygenerované rovnice bude možné bez úprav vložit do programu Wolfram Mathematica a zpracovat. 
 +    * Při generování rovnic bude možné zvolit směr proudu a napětí ručně, popřípadě automaticky. 
 +    * Výsledné řešení otestujte. 
 + 
 +  * **Univerzální vývojová deska s Arduinem** (Universal development board with Arduino)(BP - Jan Kubát) 
 +    * Prozkoumejte existující vývojové desky s Arduinem a zaměřte se zejména na množství a typ periferií. 
 +    * Navrhněte vlastní vývojovou desku obsahující velké množství periferií. 
 +    * Vývojová deska by měla obsahovat zejména tyto periferie: grafický display, tlačítka, lineární potenciometr,​ teploměr/​vlhkoměr,​ ultrazvukový měřic vzdálenosti,​ wifi/​ethernet,​ bluetooth, RFID. 
 +    * Navržené řešení zrealizujte a otestuje. 
 +    * Pro demonstraci správné funkce periferií vytvořte několik demonstračních aplikací. 
 + 
 +  * **Programovatelné zařízení s nízkou spotřebou pro ochranu baterie** (Low power programmable device for battery protection) (BP - Miroslav Kallus) 
 +    * Prozkoumejte existující řešení. 
 +    * Navrhněte vlastní řešení zařízení zajišťující ochranu baterie proti úplnému vybití. 
 +    * Zařízení bude umožňovat nastavení minimální úrovně napětí, při kterém má být baterie odpojena od spotřebiče. 
 +    * Zařízení bude navrženo tak, aby v klidovém stavu odebíralo minimální proud ze zdroje napájení. 
 +    * Pro ovládání a nastavení celého zařízení vyberte vhodný mikrokontrolér. 
 +    * Nastavení bude možné provést s pomocí několika tlačítek a jednoduchého displeje. 
 +    * Navržené řešení zrealizujte a otestujte. 
 +    * Pro výsledné řešení s mikrokontrolérem napište aplikaci umožňující nastavit a sledovat celé zařízení. 
 + 
 +  * **Nástroj pro analýzu procesů v jádře os Android na platformě Raspberry PI** (Android core process analysis tool on Raspberry PI platform) (BP - Roman Vaivod) 
 +    * Explore existing projects that support porting of os Android to the Raspberry PI platform. 
 +    * Select the most suitable project and port it on the Raspberry PI platform. 
 +    * Find a good place in the architecture of Android for the placement of the diagnostic tool. 
 +    * Design a tool for performance analysis of Android components. 
 +    * Tool will be developed in C++ language 
 +    * Tool will allow to trace events happening with specified process in specified period of time and create a list where each entry is described by at least three parameters: CPU usage, memory usage, system/​process event. 
 +    * Based on this list, tool will detect possible performance problems in execution of the process and output problematic sequence of events to user. 
 +    * Tool will be written with respect to the next extension. 
 +    * Implement the proposed tool and write tests for it. 
 +    * Create some examples to demonstrate usage of the tool. 
 + 
 +  * **Inteligentní zrcadlo s Raspberry Pi pro ovládání chytré domácnosti** (Intelligent mirror with Raspberry Pi for smart home control) (BP - Frederik Štefaniak) 
 +    * Prozkoumejte existující řešení inteligentních zrcadel 
 +    * Zvolte vhodný typ dotykové obrazovky a zrcadlové vrstvy 
 +    * Pro platformu Raspberry Pi vyberte vhodný OS 
 +    * Napište konfigurační soubor pro připojení displeje přes HDMI port a dotykové vrstvy připojené přes USB port 
 +    * Naprogramujte knihovnu pro ovládání periferií (světlá, bluetooth reproduktor,​ zásuvky) 
 +    * Naprogramujte knihovnu pro získávání různých dát z internetu (počasí, čas, doprava, atp.) 
 +    * Navrhněte a naprogramujte aplikaci umožňující ovládat dostupné periférie a zobrazovat výstupy z nich 
 +    * Výsledné řešení otestujete ​
        
 ===== Available projects ===== ===== Available projects =====
Line 178: Line 268:
  
   * **Program pro uchování poznámek na sdíleném uložišti** - Navrhněte aplikaci pro Windows nebo pro Android umožňující práci s poznámkami. Poznámky bude možné vytvářet, prohlížet a editovat. Poznámky budou uloženy na sdíleném uložišti (dropbox, google). (BP, DP 2-4 semestry)   * **Program pro uchování poznámek na sdíleném uložišti** - Navrhněte aplikaci pro Windows nebo pro Android umožňující práci s poznámkami. Poznámky bude možné vytvářet, prohlížet a editovat. Poznámky budou uloženy na sdíleném uložišti (dropbox, google). (BP, DP 2-4 semestry)
 +
 +  * **Nástroj pro automatické generování diagramu z jazyka C** - Navrhněte a implementujte nástroj umožňující na základě podmnožiny příkazů jazyka C generovat vývojový diagram. (BP, DP 2-4 semestry)
 +
 +  * **Podpora ovládání elektrického kolejiště s pomocí aplikace na PC** - Navrhněte a naprogramujte aplikaci pro podporu modelového kolejiště velikosti TT. (BP, DP 2-4 semestry)
 +
 +  * **Aplikace pro komunikaci s hardware pomocí sériové linky** - Navrhněte a naprogramujte aplikaci pod OS MS Widnows. Aplikace bude napsána v jazyce c++ pod .NET. (BP 2-4 semestry)
 +
 +  * **Jednoduchá meteorologická stanice s nízkou spotřebou a možností komunikace přes SMS** - Navrhněte zařízení které bude umožňovat monitorovat teplotu, vlhkost a tlak ne několika místech s možností vzdálené správy přes SMS zprávy (BP, DP - 2-4 semestry)
 +
 +
 ===== All defended works ===== ===== All defended works =====
  
 **BP a DP defended works on CTU in Prague FEL/FIT:** [[http://​dip.felk.cvut.cz|BP a DP]] **BP a DP defended works on CTU in Prague FEL/FIT:** [[http://​dip.felk.cvut.cz|BP a DP]]
  
-===== All projects archives 2004 - 2014 =====+===== All projects archives 2004 - 2018 =====
  
 +  *[[project:​2018:​proj_2018|Realized projects 2018]]
 +  *[[project:​2017:​proj_2017|Realized projects 2017]]
   *[[project:​2016:​proj_2016|Realized projects 2016]]   *[[project:​2016:​proj_2016|Realized projects 2016]]
   *[[project:​2015:​proj_2015|Realized projects 2015]]   *[[project:​2015:​proj_2015|Realized projects 2015]]
project/proj_list.1485345166.txt.gz · Last modified: 2017/01/25 12:52 by xkubalik