User Tools

Site Tools


project:2018:proj_archiv

Návrhy zadání dostupných projektů

 • Generátor referencí na základě dat uložených ve formátu XML - Proveďte rešerší existujících řešení. Navrhněte a zrealizujte aplikaci pro generování seznamu referencí na základě dat uložených v XML souboru a šablony pro generování referencí. Reference bude možné vytvářet i hierarchicky. Výstupní formát bude možné konfigurovat s pomocí konfiguračního souboru. Aplikace bude umožňovat editovat jednotlivé záznamy uložené v souboru XML a vytvářet vazby mezi referencemi, jako je například tento článek byl citovat v těchto publikacích. BP - doba práce 2 semestry (volné) (100% SW)
 • Linuxové jádro pro vestavěný procesor - Proveďte rešerši existujících linuxových jader pro vestavěné procesory a najděte vhodné řešení pro procesor ARM osazený na desce beagleboard. Pro tuto desku s pomocí linuxového jádra rozchoďte všechny periférie a napište demo aplikaci. BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (100% SW)
 • Programovatelný softwarový generátor všech typů paketů BP - doba práce 2 semestry (volné) (100% SW)
 • Programovatelný hardwarový generátor všech typů paketů BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (80% SW, 20% HW)
 • Jednoduchý překladač z jazyka c do mikroprogramu - Simple translator from C to microcode description - Navrhněte a zrealizujte překladač z programu popsaného podmnožinou příkazů jazyka c do mikroprogramu popsaného v jazyce VHDL. Prozkoumejte existující řešení. Jazyk c bude podporovat vybrané celočíselné a binární typy proměnných. Překladač bude schopen přeložit následující prvky jazyka C: aritmetické a logické operace, podmíněný výraz if (else if, else), cyklus while, cyklus for a příkaz goto. Implementace bude s ohledem na multiplatformnost provedena v jazyce Java. (BP, DP) - doba práce 2-4 semestry (volné) (90% SW, 10% HW)
 • Jednoduchý překladač z jazyka c do automatového popisu - Simple translator from C to automata description - Navrhněte a zrealizujte překladač z programu popsaného podmnožinou příkazů jazyka c do mikroprogramu popsaného v jazyce VHDL. Prozkoumejte existující řešení. Jazyk c bude podporovat vybrané celočíselné a binární typy proměnných. Překladač bude schopen přeložit následující prvky jazyka C: aritmetické a logické operace, podmíněný výraz if (else if, else), cyklus while, cyklus for a příkaz goto. Implementace bude s ohledem na multiplatformnost provedena v jazyce Java. (BP, DP) - doba práce 2-4 semestry (volné) (90% SW, 10% HW)
 • Šifrování dat na pevném SATA disku připojeném přes ethernetové rozhraní - Prostudujte existující hardwarová řešení šifrování dat na pevném disku. Navrhněte a zrealizujte vlastní řešení napsané v jazyce VHDL. Pro návrh použijte existující ethernetové jádro napsané v jazyce VHDL. (DP) - doba práce 2-4 semestry (volné) (50% SW, 50% HW)
 • Sada nástrojů pro On-Line diagnostiku (Set of tools for On-Line test) - Naprogramujte sadu nástrojů pro On-Line diagnostiku. Nástroje budou založeny na již existujícím nástroji pro práci s obvody. Tento nástroj zmodifikujte tak, aby umožňoval použít libovolnou techniku pro On-Line testování založenou na bezpečnostních kódech (sudá parita, zdvojení, Berger kód, Hamming kód, atp.). Výsledné řešení bude umožňovat načtení vstupního obvodu, jeho modifikaci na samočinně zabezpečený obvod a jeho konverzi do příslušných VHDL kódů. Aplikace bude podporovat i rozsáhlejší návrh složený z více částí. BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (100% SW)
 • Rychlý osciloskop postavený s pomocí FPGA (High speed scope based on FPGA) - Navrhněte a zrealizujte levný 1 kanálový 50 Mhz osciloskop postavený s pomocí desky Starter board s obvodem Spartan3e. Jako základ použijte modul tvořený analogovým vstupem s A/D převodníkem. Tento modul upravte tak, aby splňoval požadavky kladené na vstupní části osciloskopu takovýchto parametrů. Pro desku Spartan 3E napište aplikaci pro zpracování dat získaných s A/D převodníku. Získaná data zobrazte. BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (50% SW, 50% HW)
 • JTAG SPI USB programátor pro ATMEL - Navrhněte programátor včetně programovatelné redukce pro programování mikrořadičů Atmel. BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (50% SW, 50% HW)
 • Vysoce spolehlivý systém železničního zabezpečovacího zařízení založeného na dvou FPGA obvodech - Prostudujte stávající zrealizované HW zařízení. Prostudujte knihovnu prvků realizujících jednotlivé částí zabezpečovacího systému železnice. Pro toto zařízení napište firmware pro mikrořadič a spolehlivý řídicí systém popsaný v jazyce VHDL a to tak, aby docházelo k vzájemné kontrole obou FPGA obvodů. Řídicí systém musí využívat samočinně testované obvody pro zajištění detekce poruch. Celý systém musí umožňovat vložení poruchy. Návrh ověřte na příkladu zabezpečení železniční stanice. Systém v případě detekce poruchy provede rekonfiguraci špatného FPGA obvodu. BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (50% SW, 50% HW)
 • Programovatelný stmívač světel pro domácí zvířata - Navrhněte zařízení pro stmívání světel řízené mikrořadičem. Zařízení bude umožňovat stmívat 2 žárovky. Pro zadání průběhu stmívání napište aplikaci. Zařízení bude možné připojit k PC s pomocí USB rozhraní. Upřesňující pokyny zadavatele (kanárek domácí: pí píp - pí - píp pí pí píp) BP - doba práce 2 semestry (volné) (50% SW, 50% HW)
 • Univerzální řadič displejů - Prozkoumejte existující řešení. Navrhněte a zrealizujte řadič displeje umožňující jednoduchou komunikaci se znakovým displejem. Komunikace bude probíhat po sériové lince. BP, - doba práce 2 semestry (volné) (60% HW, 40% SW )
 • Zařízení pro přenos lokálních informací do internetu s pomocí existujících wifi routeru - Prostudujte existující řešení úpravy wifi routerů za účelem modifikace a vylepšení jejich funkcí. Upravte linuxové jádro wifi routeru tak, aby bylo možné nahrávat a ukládat vlastní přeložený kód. K wifi routeru připojte jednoduché zařízení (RFID čtečka, teploměr, apod). BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (90% SW, 10% HW)
 • Implementace USB rozhraní FPGA obvodem - Seznamte se s problematikou USB rozhraní realizovaného FPGA obvody. Prostudujte stávající způsoby realizace tohoto USB rozhraní. Navrhněte a realizujte funkční zařízení, které bude umožňovat přenos dat pomocí USB rozhraní realizované FPGA obvodem. Prostudujte existující řešení USB ovladačů. Na základě získaných informací vytvořte vlastní USB ovladač podporující navržené řešení. Na jednoduché aplikaci demonstrujte funkci vytvořeného řešení. Při návrhu se zaměřte na co možná nejjednodušší řešení, které bude umožňovat přenášet jen jednoduché informace. BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (50% HW, 50% SW )
 • Síťový simulátor pro výukové účely na bázi prvků OS Linux a CISCO směrovačů (Network simulator based on Linux OS component and CISCO routers) - Prostudujte existující řešení. Doplňte některé další síťové prvky do již existujícího simulátoru. BP, DP - doba práce 2 semestry (volné) (100% SW)
 • Zařízení pro sledování objektu s nízkou spotřebou - Prostudujte existující řešení. Navrhněte vlastní zařízení umožňující pořízení a odeslání fotografie přes internet z okolí sledovaného objektu, který není připojen trvale k internetu ani k elektrické sítí. Důraz bude kladen na velmi nízkou spotřebu a co nejmenší pořizovací cenu. Sledovací zařízení bude umožňovat získání fotografie okolí s různou kvalitou. Pro výsledné zařízení navrhněte a nechte vyrobit plošný spoj. BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (10% HW, 90% SW)
 • Generátor samoopravných kódů: Hamming, RS, BCH, LDPC - Prostudujte existující řešení. Navrhněte vlastní generátor samoopravných kódů. Zadávat bude možné libovolný generující polynom, popřípadě bude možné specifikovat vlastnosti kódu. Zvolte vhodný výstupní formát. BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (100% SW)
 • Simulátor procesoru DOP - Prostudujte existující řešení. V programovacím jazyku Java implementujte simulátor výukového procesoru DOP-v3. Simulátor musí obsahovat editor a překladač zdrojových mikroprogramů (mikroassembler). Syntaxe zdrojového mikroprogramu musí být stejná jako u stávajícího simulátoru používaného pro výuku (SimDOP). Simulátor musí umožňovat krokování mikroprogramu po jednotlivých mikroinstrukcích i spouštění úseku k zadanému bodu zastavení. BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (100% SW)
 • Generátor obvodů pro předmět ČAO - Prozkoumejte existující řešení pro kreslení elektrických obvodů. Vytvořte aplikaci, která bude umožňovat na základě zadaných parametrů vytvářet obvody. BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (100% SW)
 • Procesory pro FPGA obvody (Soft processors for FPGA circuits) - Prostudujte existující řešení procesorů popsaných v jazyce VHDL. Srovnejte jejich parametry. Na základě srovnání implementujte jeden typ procesoru do FPGA obvodu. Vyberte vhodný procesor s ohledem na dostupnost překladačů jazyka C do ASM. Zaměřte se zejména na hotové implementace procesoru AVR. Vytvořte knihovnu pro ovládání základních periferií. Pro přípravek firmy XILINX Spartan 3E vytvořte vzorovou aplikaci využívající všechny funkce vytvořené knihovny. BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (80% SW, 20% HW)
 • Rychlé ethernetové jádro (High speed ethernet core) - Prostudujte stávající řešení ethernetového jádra pracujícího na rychlostech 1G, 100M napsané v jazyce Verilog dostupné na stránce www.opencores.org a VHDL dostupné jako diplomová práce. Navrhněte a zrealizujte vlastní řešení 1G, 100M ethernetového jádra napsaného v jazyce VHDL a to tak, aby bylo možné využít pouze jednu hodinovou doménu. Pro jednotlivé částí i pro celé jádro proveďte verifikaci. Pro výsledné jádro napište testovací aplikaci demonstrující funkci jádra na všech realizovaných rychlostech. Pro realizaci použijte vývojovou desku Xilinx. (BP, DP 2-4 semestry)
 • Modul pro správu projektů s VHDL soubory - Prostudujte stávající řešení vývojového nástroje pro správu VHDL projektů. Do již existujícího řešení implementujte modul, který bude umožňovat přidat do souboru libovolný signál a přenést ho do vyšších úrovní zdrojových VHDL kódů. Vylepšete stávající řešení pro kontrolu konzistence VHDL souborů. V případě potřeby navrhněte nové vývojové prostředí. Otestujte generátor VHDL kódu na základě zadaných parametrů uživatele. Jako programovací jazyk zvolte Javu (BP, DP 2-4 semestry, možnost práce více studentů najednou jako tým)
 • Portace operačního systému android na vývojovou desku s procesorem ARM - Prostudujte existující řešení. Analyzujte možnosti portace operačního systému pro vývojovou desku Raspberry pi a BeagleBone Black. Na jednu z těchto desek proveďte portaci a vytvořte knihovny pro obsluhu periferií. Pro vytvořenou knihovnu vytvořte demo aplikaci. (BP, DP 2-4 semestry)
 • FPGA deska řízená procesorem ARM - Navrhněte zařízení obsahující FPGA obvod a procesor ARM. Mezi těmito obvody vytvořte komunikační linku vhodnou pro řízení FPGA obvodu s pomoci procesoru ARM. Zvolte vhodnou desku obsahující FPGA obvod. Pro řízení FPGA obvodu použijte vývojový kit Raspberry Pi osazený obvodem ARM. Vytvořte knihovnu funkcí pro procesor ARM umožňující komunikaci s FPGA obvodem. Pro ověření funkce celého spojení vytvořte testovací aplikaci. (BP, DP 2-4 semestry)
 • Správa slovní zásoby pro os Android - Vytvořte aplikaci pro správu slovní zásoby. Aplikace bude umožňovat import a export slovíček s pomocí textového souboru. Aplikace bude umožňovat zpracovávat velké objemy slov (10 - 20 tisíc). Důraz bude také kladen na rychlost zpracování slov, ovladatelnost a vhodné grafické prostředí. (BP, DP 2-4 semestry)
 • Knihovna funkcí v jazyce C pro mikrořadič ARM 32 firmy ATMEL (BP, DP 2-4 semestry)
 • Knihovna funkcí v jazyce C pro vývojový kit STM32F030 (BP, DP 2-4 semestry)
 • Knihovna funkcí v jazyce C pro vývojový kit STM32F4 (BP, DP 2-4 semestry)
 • Knihovna funkcí v jazyce C pro vývojový kit STM32F303 (BP, DP 2-4 semestry)
 • Jednoduchý TCP/IP stack pro malé procesory (BP, DP 2-4 semestry)
 • Slovník pro zkušení slovní zásoby využívající sdílené úložiště (BP, DP 2-4 semestry)
 • Vysoce spolehlivé zařízení pro automatické dávkování léku - Aplikace pro PC - C# nebo C++ (BP, DP 2-4 semestry)
 • Vysoce spolehlivé zařízení pro automatické dávkování léku - Firmware pro procesor (BP, DP 2-4 semestry)
 • Vysoce spolehlivé zařízení pro automatické dávkování léku - Hardware (BP, DP 2-4 semestry)
 • Ethernet 10G jádro (BP, DP 2-4 semestry)
 • Ethernet řízený s pomocí SMS využívající ARM processor (BP, DP 2-4 semestry)
 • Sledování zařízení s nízkou spotřebou - Navrhněte a zrealizujte zařízení umožňující sledování spotřeby objektu s nízkou spotřebou. Zařízení bude hlídat stav baterie a v případě poklesu pod určitou hranici celé zařízení odpojí a to včetně samo sebe. Zároveň bude umožňovat sledovat průběh změny stavu a následně upravit vlastní spotřebu až do stavu, kdy se odpojí od zdroje úplně. Baterií bude možné dobíjet ze solárního panelu s regulátorem. Pro vámi navržené zařízení navrhněte a nechte vyrobit plošný spoj. (BP, DP 2-4 semestry)
 • Knihovna funkcí pro Arduino periferní desky - Pro různé Arduino periferie vytvořte knihovnu funkcí kterou bude možné přeložit v AVR studio. (BP, DP 2-4 semestry)
 • Aplikace pro Android umožňující řízení vývojového kitu Arduino - Prozkoumejte různé způsoby propojení mobilního telefonu a OS Android a vývojového kitu Arduino. Vytvořte knihovnu umožňující komunikaci s touto deskou. Napište demonstrační aplikaci (BP, DP 2-4 semestry)
 • Spolehlivá aplikace pro AVR/ARDUINO (BP, DP 2-4 semestry)
 • Aplikace pro správu VHDL projektů - Programovací jazyk C++(QT), (BP, DP 2-4 semestry)
 • Překladač z jazyka C do VHDL - Automat/Testbench, Programovací jazyk C++, (BP, DP 2-4 semestry)
 • Řídicí systém s Arduienm - Pro velké množství periferií vytvořte obslužné knihovny a napište demonstrační aplikaci, (BP, DP 2-4 semestry)
 • Zařízení pro měření a ukládání neelektrických veličin s pomocí ARM procesoru - K vhodné existující desce s ARM procesorem připojte několik čidel pro měření teploty, tlaku a vlhkosti. Pro procesor s OS Linux vytvořte aplikaci pro sběr a ukládání dat. Konfiguraci zařízení bude možné provádět vzdáleně přes webové rozhraní. Vytvořte demonstrační aplikaci. (BP, DP 2-4 semestry)
 • Generátor webové stránky na základě naměřených dat pro OS Windows - Vytvořte aplikaci pro server s OS Windows, která bude umožňovat zpracovávat data získaná z různých probíhajících úloh a na základě vyhodnocení vytvoří informační stránku o stavu průběhu. (BP, DP 2-4 semestry)
 • Generátor posudků na základě vytvořené šablony - Vytvořte aplikaci, která na základě šablony umožní vytvořit posudek. Aplikace bude umožňovat šablony vytvářet a editovat. Pro popis šablon použijte nějaký vhodný formát (např, XML). (BP, DP 2-4 semestry)
 • Low power zařízení pro analýzu a ochranu baterie - Navrhněte a zrealizujte zařízení umožňující chránit baterií před vybitím (přebitím). Pro zařízení napište obslužnou aplikaci, která bude umožňovat zařízení konfigurovat. Při návrhu použijte vhodný AVR mikrořadič. Celé zařízení musí mít nízkou spotřebu. Při detekci nízkého napětí musí dojit k vypnutí zařízení a ke snížení odběru na nulu. (BP, DP 2-4 semestry)
 • Android aplikace ovládající externí hardware - Prozkoumejte možnosti propojení zařízení s OS Android a externího procesoru. Navrhněte vhodné řešení pro vytvoření jednoduchého spojení zařízení s externím procesorem. Pro OS Android napište knihovnu funkcí pro komunikaci s externím hardware. Napište demonstrační aplikaci. (BP, DP 2-4 semestry)
 • Dotykový displej a raspberry pi - Navrhněte a zrealizujte propojeni RPI s jednoduchým dotykovým displejem. Vytvořte vhodnou knihovnu umožnující komunikovat s dotykovým displejem. Vytvořte další knihovnu rozšiřující základní komunikaci o zobrazovací funkce. Pro otestování vytvořte demonstrační aplikaci. (BP, DP 2-4 semestry)
 • Automaty ve VHDL - mikroprogramovaný řadič - Prozkoumejte způsoby návrhu mikroporgramovaných řadičů ve VHDL a to s ohledem na způsob implementace a zpoždění řídicích a stavových vodičů. (BP, DP 2-4 semestry)
 • USB drivery pro MS Windows - Navrhněte driver pro různé druhy přenos po USB sběrnici. Zaměřte se zejména na bulk přenos. (BP, DP 2-4 semestry)
 • USB drivery pro MS Windows se zaměřením na FPGA obvod ZYNQ - Navrhněte a rozchoďte propojení FPGA obvodu ZYNQ a PC s OS MS Windows. Upravte existující driver pro možnost přenosu dat s pomocí BULK přenosu. (BP, DP 2-4 semestry)
 • Bezpečnostní kódy a Wolfram Methematica - Vytvořte knihovnu pro usnadnění výuky v předmětech se zaměřením na bezpečnostní samoopravné kódy. Zaměřte se zejména na Hammingův kód, BCH kód, RS kód a RM kód. (BP, DP 2-4 semestry)
 • Zařízení pro kontrolu stavu autobaterie s nízkou spotřebou - Navrhněte a zrealizujte zařízení, které bude umožňovat odpojení spotřebiče/solárního panelu od autobaterií v případě nízkého napětí na baterií. Jako základ použijte mikrořadič firmy atmel. (BP, DP 2-4 semestry)
 • USB WDM driver pro MS Windows a FPGA deska ZYBO - Navrhněte a zrealizujte propojení FPGA desky a počítače s MS Windows podporující přenos bulk. (BP, DP 2-4 semestry)
 • Periferie pro FPGA desku ZYBO - Pro vývojovou desku s FPGA obvodem ZYBO navrhněte a naprogramujte ovládání základních periferií. (BP, DP 2-4 semestry)
 • Bezpečnostní kódy ve výuce s podporou Wolfram Mathematica - Navrhněte a realizujte knihovnu pro některé základní bezpečnostní kódy. Pro navrženou knihovnu vytvořte několik úloh k řešení pro studenty, které lze využít při výuce předmětu MI-AAK a MI-BKO. (BP, DP 2-4 semestry)
 • Program pro uchování poznámek na sdíleném uložišti - Navrhněte aplikaci pro Windows nebo pro Android umožňující práci s poznámkami. Poznámky bude možné vytvářet, prohlížet a editovat. Poznámky budou uloženy na sdíleném uložišti (dropbox, google). (BP, DP 2-4 semestry)
 • Nástroj pro automatické generování diagramu z jazyka C - Navrhněte a implementujte nástroj umožňující na základě podmnožiny příkazů jazyka C generovat vývojový diagram. (BP, DP 2-4 semestry)
 • Podpora ovládání elektrického kolejiště s pomocí aplikace na PC - Navrhněte a naprogramujte aplikaci pro podporu modelového kolejiště velikosti TT. (BP, DP 2-4 semestry)
 • Aplikace pro komunikaci s hardware pomocí sériové linky - Navrhněte a naprogramujte aplikaci pod OS MS Widnows. Aplikace bude napsána v jazyce c++ pod .NET. (BP 2-4 semestry)
 • Jednoduchá meteorologická stanice s nízkou spotřebou a možností komunikace přes SMS - Navrhněte zařízení které bude umožňovat monitorovat teplotu, vlhkost a tlak ne několika místech s možností vzdálené správy přes SMS zprávy (BP, DP - 2-4 semestry)
project/2018/proj_archiv.txt · Last modified: 2018/10/22 14:32 by xkubalik