User Tools

Site Tools


project:2018:proj_2018

Realized projects 2018

 • Aplikace pro spolehlivé ovládání hardware s pomocí sériové komunikace (Application used for reliable serial communication) - (DP - Martin Chudoba)
  • Navrhněte jádro aplikace umožňující výměnu informací s pomocí spolehlivé komunikační linky.
  • Zařízení bude podporovat minimálně 2 sériová rozhraní.
  • Komunikace bude probíhat v textové i binární podobě zabezpečené jednoduchým bezpečnostním kódem.
  • Jádro bude umožňovat kontrolovat i parametry navrženého protokolu.
  • Se zařízením bude možné vyměňovat jednoduché parametry, pole parametrů a bloky dat z paměti.
  • Pro spolehlivé zpracování komunikace navrhněte vhodné spolehlivé schéma - například několik vláken.
  • Navržené jádro otestuje a nasimulujte různé způsoby uváznutí částí programu.
  • Pro jádro napište aplikaci, která bude umožňovat testování schopnosti jádra odolat různým situacím při selhání linek.
 • Aplikace pro zpracování a prezentaci dat z experimentů pro OS Windows (Application used for management and presentation of experimental data based on OS Windows platform) - (BP - Roman Artemov)
  • Navrhněte a implementujte aplikaci pro zpracování a prezentaci experimentálních dat.
  • Aplikace bude napsána v Microsoft ASP.NET MVC.
  • Aplikace bude umožňovat s pomocí jednoduchého skriptu zpracovat výsledky z naměřených experimentálních dat.
  • Zpracovaná data bude možné prezentovat jako tabulku nebo graf.
  • Nastavování plánování extrakce dat s pomocí jednoduchého skriptu bude možné s pomocí Windows task scheduleru.
  • Extrahovaná data budou exportována do generického XML dokumentu a následně zpracována implementovanou aplikací.
  • Autentizace pro přístup k webové stránce bude řešena s pomocí SSO ve federaci cvutID.
  • Vzdálená zpráva aplikace (nastavení plánování, šablon a základní konigurace) bude umožněna přes zabezpečené webové rozhraní.
  • Pro výslednou aplikaci vytvořte několik testovacích dat pro ověření správné funkce.
 • Dohledové zařízení pro chytrou domácnost založené na platformě Arduino (Monitoring device used in smart home based on Arduino platform) - (BP - Martin Dvořák)
  • Navrhněte a realizujte zařízení umožňující monitorování a ovládání chytré domácnosti.
  • Zařízení bude obsahovat analogové a digitální vstupy/výstupy.
  • Pro komunikaci bude zařízení obsahovat GSM a Ethernet modem.
  • Při volbě periferií se zaměřte zejména na možnost sledování stavu zálohovací baterie a možnosti ovládat externí zařízení s pomocí Relé.
  • Zařízení bude umožňovat přijmout SMS a následně odeslat ethernetový rámec s požadovaným obsahem.
  • Zrealizované zařízení následně propojte s vývojovou deskou Raspberry PI, na které bude nainstalován vhodný operační systém včetně jednoduchého dohledového software.
  • Funkčnost výsledného zařízení demonstrujte na několika příkladech.
 • Nástroj pro generování vývojových diagramů z podmnožiny jazyka C (A tool for generating flowcharts from a subset of C language) - (BP - Vojtěch Procházka)
  • Cílem práce je vytvořit nástroj pro generování vývojových diagramů zejména pro vyjádření funkce mikroprogramového automatu.
  • Prostudujte existující řešení a vyberte vhodnou cílovou aplikaci pro zobrazení vývojového diagramu.
  • Důraz bude kladen na jednoduchou konverzi mezi jazykem C a vnitřní formou popisu v cílové aplikaci.
  • Navrhněte řešení pro automatické generování vývojových diagramů pomocí podmnožiny příkazů jazyka C.
  • Navržené řešení zrealizujte a otestujte.
  • Vytvořte několik ukázek možného popisu vývojového diagramu v jazyce C.
 • Inteligentní ovládání a správa běžných zařízení v domácnosti (A device for controlling and managing of smart home) - (BP - Vojtěch Pail)
  • Prostudujte existující řešení pro ovládání a správu zařízení používaných pro chytré domácnosti.
  • Navrhněte vlastní systém založený na modulární architektuře.
  • Řešení bude obsahovat základní jednotku pro správu a řízení a univerzální modul umístěný u ovládaného zařízení.
  • Pro propojení těchto modulů navrhněte vhodnou propojovací strukturu včetně komunikačního protokolu.
  • Navržené řešení zrealizujte a otestujte.
  • Vytvořte několik ukázek možných aplikaci pro ovládání jednotlivých zařízení jakou jsou světla, zásuvky apod.
 • Generátor elektrických obvodů pro předmět ČAO (Automatic analog circuit generator)(BP - Branda Šimon)
  • Prozkoumejte existující řešení pro kreslení elektrických obvodů.
  • Vytvořte aplikaci, která bude umožňovat na základě zadaných parametrů automaticky náhodně generovat jednoduché obvody složené ze zdroje napájení, kondenzátorů, rezistorů a cívek.
  • Aplikace bude umožňovat nastavit hodnoty a typ součástky v obvodu.
  • Výsledné schéma bude možné překreslit tak, aby se změnila pouze pozice součástky.
  • Vygenerované schéma bude možné uložit do formátu XML a opětovně načíst.
  • Aplikace bude umožňovat popsat obvod s pomocí rovnic a to jak v časové oblasti, tak s pomocí fázorů.
  • Vygenerované rovnice bude možné bez úprav vložit do programu Wolfram Mathematica a zpracovat.
  • Při generování rovnic bude možné zvolit směr proudu a napětí ručně, popřípadě automaticky.
  • Výsledné řešení otestujte.
 • Univerzální vývojová deska s Arduinem (Universal development board with Arduino)(BP - Jan Kubát)
  • Prozkoumejte existující vývojové desky s Arduinem a zaměřte se zejména na množství a typ periferií.
  • Navrhněte vlastní vývojovou desku obsahující velké množství periferií.
  • Vývojová deska by měla obsahovat zejména tyto periferie: grafický display, tlačítka, lineární potenciometr, teploměr/vlhkoměr, ultrazvukový měřic vzdálenosti, wifi/ethernet, bluetooth, RFID.
  • Navržené řešení zrealizujte a otestuje.
  • Pro demonstraci správné funkce periferií vytvořte několik demonstračních aplikací.
 • Programovatelné zařízení s nízkou spotřebou pro ochranu baterie (Low power programmable device for battery protection) (BP - Miroslav Kallus)
  • Prozkoumejte existující řešení.
  • Navrhněte vlastní řešení zařízení zajišťující ochranu baterie proti úplnému vybití.
  • Zařízení bude umožňovat nastavení minimální úrovně napětí, při kterém má být baterie odpojena od spotřebiče.
  • Zařízení bude navrženo tak, aby v klidovém stavu odebíralo minimální proud ze zdroje napájení.
  • Pro ovládání a nastavení celého zařízení vyberte vhodný mikrokontrolér.
  • Nastavení bude možné provést s pomocí několika tlačítek a jednoduchého displeje.
  • Navržené řešení zrealizujte a otestujte.
  • Pro výsledné řešení s mikrokontrolérem napište aplikaci umožňující nastavit a sledovat celé zařízení.
 • Nástroj pro analýzu procesů v jádře os Android na platformě Raspberry PI (Android core process analysis tool on Raspberry PI platform) (BP - Roman Vaivod)
  • Explore existing projects that support porting of os Android to the Raspberry PI platform.
  • Select the most suitable project and port it on the Raspberry PI platform.
  • Find a good place in the architecture of Android for the placement of the diagnostic tool.
  • Design a tool for performance analysis of Android components.
  • Tool will be developed in C++ language
  • Tool will allow to trace events happening with specified process in specified period of time and create a list where each entry is described by at least three parameters: CPU usage, memory usage, system/process event.
  • Based on this list, tool will detect possible performance problems in execution of the process and output problematic sequence of events to user.
  • Tool will be written with respect to the next extension.
  • Implement the proposed tool and write tests for it.
  • Create some examples to demonstrate usage of the tool.
 • Inteligentní zrcadlo s Raspberry Pi pro ovládání chytré domácnosti (Intelligent mirror with Raspberry Pi for smart home control) (BP - Frederik Štefaniak)
  • Prozkoumejte existující řešení inteligentních zrcadel
  • Zvolte vhodný typ dotykové obrazovky a zrcadlové vrstvy
  • Pro platformu Raspberry Pi vyberte vhodný OS
  • Napište konfigurační soubor pro připojení displeje přes HDMI port a dotykové vrstvy připojené přes USB port
  • Naprogramujte knihovnu pro ovládání periferií (světlá, bluetooth reproduktor, zásuvky)
  • Naprogramujte knihovnu pro získávání různých dát z internetu (počasí, čas, doprava, atp.)
  • Navrhněte a naprogramujte aplikaci umožňující ovládat dostupné periférie a zobrazovat výstupy z nich
  • Výsledné řešení otestujete
project/2018/proj_2018.txt · Last modified: 2018/08/20 12:35 by xkubalik