User Tools

Site Tools


project:2016:proj_2016

Realized projects 2016

 • Knihovna funkcí pro program Wolfram Mathematica umožňující využití bezpečnostních kódů - (Wolfram Mathematica library used for error detection and correction codes)(DP - Jakub Doubek) pdf
  • Prozkoumejte základní principy pro generování bezpečnostních kódů, zejména Hammingův, BCH, RS a LDPC kód.
  • Prostudujte existující knihovny pro generování bezpečnostních kódů.
  • Součástí analýzy bude i detailnější rozbor všech podporovaných kódů a potřebná matematická teorie.
  • Navrhněte a zrealizujte vlastní knihovnu pro program Wolfram Mathematica a to s ohledem na použití této knihovny pro zabezpečení dat.
  • Navrženou knihovnu otestuje.
  • Pro každý podporovaný bezpečnostní kód vytvořte několik jednoduchých příkladů pro kódování a dekódování dat v závislosti na různých vstupních parametrech.
 • Levné zařízení pro měření veličin a zobrazování informací založené na existujícím wifi routeru (Low cost device used for data colection based on wifi router)(BP - Adam Benda)
  • Prostudujte existující řešení.
  • Vyberte vhodný wifi router za účelem modifikace a vylepšení jeho funkcí.
  • Na základě vybraného wifi routeru navrhněte a sestavte zařízení, ke kterému připojíte teplotní a jiné senzory, a malý displej.
  • Navrhněte a implementujte aplikaci, která agreguje ze zařízení naměřené hodnoty, skladuje je a umožňuje jejich prohlížení.
  • Navrhněte a implementujte aplikaci, která na zařízení zobrazuje data získaná ze sítě Internet (např. přehled zpráv, nejbližší odjezd autobusu).
  • Navržené zařízení otestuje.
 • Aplikace pro správu velké slovní zásoby pod OS Android - (Application for managing large vocabulary under OS Android) (BP - Lepíček Michal)
  • Navrhněte a implementujte aplikaci pro OS Android, která bude zaměřená na správu slovní zásoby anglického jazyka.
  • Aplikace bude umožňovat zpracovávat velké objemy dat okolo 10 000 slovíček.
  • Zaměřte se na efektivní implementování algoritmů pro vyhledávání ve slovníku, import vlastních slovíček a inteligentní testování slovní zásoby.
  • Analyzujte a pro část využijte Native Development Kit na psaní C kódu pro Android doporučeném pro náročnější výpočty a porovnejte výkonnostně s konvenčním Software Development Kit při importu slovíček z textového souboru.
  • Analyzujte a navrhněte vhodný způsob uložení dat na vzdáleném úložišti tak, aby bylo možné efektivně zpracovávat velké slovníky.
  • Výkonnost aplikace otestujte na různých zařízeních a pro různé objemy dat.
 • Knihovna funkcí pro počítač RASPBERRY PI - (Library for RASPBERRY PI module) (DP - Procházka Tomáš)
  • Vytvořte knihovnu funkcí v programovacím jazyce C pro ovládání jednotlivých periferií počítače Raspberry PI bez operačního systému.
  • Zaměřte se na ovládání univerzálních vstupů a výstupů, rozhraní UART, SPI, I2C, časovačů, řadiče přerušení, pulsně šířkového modulátoru, řadiče SD/MMC karet a ethernetové rozhraní.
  • Implementujte sadu funkcí pro zobrazovaní dat na obrazovce připojené přes HDMI.
  • Pro otestování jednotlivých funkcí knihovny napište demonstrační aplikaci využívající grafický displej, ethernetové rozhraní a SD kartu.
 • Knihovna funkcí pro palubní informační systém v hromadném dopravním prostředku - (Library of functions for public transport information system) (BP - Jakš Zbyněk)
  • Proveďte rešerši existujících řešení
  • Vyberte vhodnou hardwarovou platformu pro realizaci vlastního palubního informačního systému
  • Zařízení bude umožňovat zobrazovat informaci o poloze vozu s pomocí informačního displeje
  • Zadávání vstupních hodnot bude umožněno s pomocí jednoduché klávesnice
  • Informaci o aktuální a budoucí zastávce bude možné přehrát s pomocí zvukového zařízení v dopravním prostředku
  • Zařízení bude umožňovat tisk jízdního dokladu na vhodné tiskárně
  • Zařízení navrhněte a zrealizujte
  • Pro navržené řešení vytvořte knihovnu funkcí umožňující ovládat dostupné periferie
  • Pro předvedení funkčnosti celého zařízení vytvořte demo aplikaci využívající všechny dostupné periferie, zejména displej, zvukový systém a klávesnici
 • Aplikace pro podporu překladu jednoduchého jazyka c do VHDL - Application used to translate simple C to VHDL language - (BP - Marianna Gedrová)
  • Navrhněte a zrealizujte aplikaci umožňující jednoduchým způsobem přeložit jazyk c do jazyka VHDL.
  • Základem aplikace bude editor umožňující napsat jednoduchý kód v jazyce C.
  • Vytvořený kód bude možné přeložit do jazyka VHDL na základě přednastavených VHDL šablon.
  • Překladač bude podporovat podmnožinou příkazů jazyka c do VHDL kódu a to jak datovou, tak i řídící část.
  • Prozkoumejte existující řešení. Jazyk c bude podporovat vybrané celočíselné a binární typy proměnných.
  • Překladač bude schopen přeložit následující prvky jazyka C: aritmetické a logické operace, podmíněný výraz if (else if, else), cyklus while a cyklus for.
  • Implementace bude provedena v jazyce C++.
  • Pro otestování funkčnosti vytvořte několik příkladů.
project/2016/proj_2016.txt · Last modified: 2018/09/04 13:49 by xkubalik