User Tools

Site Tools


project:2015:proj_2015

Realized projects 2015

 • Softwarová podpora hardwarového rozšíření pro platformu Raspberry PI (Software library used for hardware extension of Raspberry Pi) (BP - Vico Bohdan)
  • Proveďte tyto úkoly:
  • Prostudujte existující řešení.
  • Vyberte operační systém vhodný pro ovládání a komunikaci s hardware přes rozšiřující rozhraní.
  • Vytvořte knihovnu funkcí v programovacím jazyce C pro ovládání jednotlivých pinů rozšiřujícího rozhraní včetně sériové linky.
  • Propojte vývojovou desku Raspberry PI s PC s pomocí sériové linky.
  • Pro ovládání periferií vytvořte jednoduché webové rozhraní, kde bude možné nastavovat a číst jednotlivé stavy pinů rozhraní.
  • Umožněte s pomocí webového rozhraní posílat a číst informace ze sériové linky.
  • Pro zvolený operační systém vytvořte aplikaci, která zprostředkovává komunikaci webového rozhraní s hardware.
  • Vytvořená aplikace bude obsahovat soubor proměnných, které bude možné nastavovat s pomocí webového rozhraní a s pomocí PC přes sériovou linku.
  • Vytvořte podrobnou dokumentaci popisující důležité kroky nutné k přidání dalšího rozhraní a odpovídající modifikaci webového rozhraní.
 • Zařízení pro sledování objektu s nízkou spotřebou (Low power camera trap used for property surveillance)(BP - Václav Vanc)
  • Prostudujte existující řešení.
  • Navrhněte vlastní zařízení umožňující pořízení a odeslání fotografie přes internet z okolí sledovaného objektu, který není připojen trvale k internetu ani k elektrické sítí.
  • Vyberte vhodný procesor sloužící ke komunikaci s GSM modulem a kamerou.
  • Důraz bude kladen na velmi nízkou spotřebu a co nejmenší pořizovací cenu.
  • Zařízení bude napájeno z 12V baterie.
  • Zařízení bude umožňovat data ukládat na SD kartu.
  • Nastavení parametrů a doby snímání fotografie bude možné s pomocí SMS zpráv.
  • Navržené zařízení zrealizujte.
  • Vytvořte knihovnu funkcí umožňující ovládat dostupné periferie.
  • Pro výsledné řešení vytvořte demonstrační aplikaci.
  • Výsledné zařízení otestujte.
 • Multiplatformní grafická aplikace pro simulaci mikroprogramovaného procesoru DOP v3(Cross-platform graphical simulator of micro-programmed processor DOP) (DP - Miškovský Vojtěch)
  • Prostudujte existující řešení.
  • V programovacím jazyku C++ implementujte simulátor výukového procesoru DOP-v3.
  • Aplikaci bude možné spouštět pod OS Microsoft Windows i OS Linux.
  • Simulátor musí obsahovat editor mikroprogramu a překladač zdrojových mikroprogramů (mikroassembler).
  • Syntaxe zdrojového mikroprogramu musí být stejná jako u stávajícího simulátoru používaného pro výuku předmětu BI-JPO (jednotky počítače).
  • Simulátor musí umožňovat krokování mikroprogramu po jednotlivých mikroinstrukcích i spouštění úseku k zadanému bodu zastavení.
  • Simulátor musí umožňovat zobrazit aktuální stav jednotlivých registrů procesoru DoP a to včetně těch, které jsou programátorsky nedostupné.
  • Pro uživatele vytvořte jednoduchou uživatelskou příručku.
  • Výsledné řešení otestujte.
 • Programovatelný stmívač světel pro domácí zvířata (Programmable light dimmer for domestic animals)(BP - Červenka Ondřej)
  • Prostudujte existující řešení.
  • Vyberte vhodný procesor pro realizaci.
  • Zařízení bude umožňovat nastavení stmívání pro 2 místnosti.
  • Ovládání bude možné lokálně u zařízení s pomocí displeje a tlačítek a také vzdáleně s pomocí PC.
  • Pro ovládání stmívání a detekcí vnějšího osvětlení vytvořte knihovnu v jazyce c pro zvolený procesor.
  • Pro ovládání s PC vytvořte jednoduchou aplikaci.
  • Navržené zařízení zrealizujte a vytvořenou knihovnu včetně aplikace v PC otestujte.
 • FPGA deska řízená procesorem ARM (FPGA board controlled by ARM processor)(BP - Elena Filipenková)
  • Prostudujte existující řešení.
  • Navrhněte zařízení obsahující FPGA obvod a procesor ARM.
  • Zvolte vhodnou desku obsahující: FPGA obvod, tlačítka, přepínače, display.
  • Pro řízení FPGA obvodu použijte vývojový kit Raspberry Pi osazený obvodem ARM.
  • Mezi těmito obvody vytvořte komunikační linku vhodnou pro řízení FPGA obvodu s pomoci procesoru ARM.
  • Řízení a zjištění stavu desky bude možné s pomocí minimálně 32x16b registrů.
  • Vytvořte knihovnu funkcí pro FPGA desku umožňující nastavovat a ovládat základní periferie této desky procesorem ARM.
  • Pro FPGA desku vytvořte aplikaci umožňující zobrazovat stav registrů určených pro nastavení parametrů desky.
  • Pro procesor ARM vytvořte jednoduchou aplikaci umožňující nastavovat a zjišťovat stav FPGA desky.
  • Výsledné řešení otestujte
 • Rozšíření síťového simulátoru o Spanning tree protocol (Network simulation module extension implementing Spanning tree protocol)(BP - Peter Bábics)
  • Prostudujte existující simulátor počítačové sítě [1, 2, 3, 4, 5].
  • Prozkoumejte možnosti implementace Spanning tree protokolu do existujícího řešení.
  • Pro tento simulátor napište modul v jazyce Java, který bude umožňovat využití Spanning tree protokolu v simulovaných přepínačích.
  • Vytvořené řešení začleňte do existujícího simulátoru.
  • Napište návod pro použití simulátoru a to včetně vytvořeného modulu.
  • Vytvořte několik příkladů použití vytvořeného modulu.
  • Výsledné řešení včetně návodu otestujte.
  • [1] Pitřinec, T.,.: „Síťový simulátor pro výukové účely na bázi prvků OS Linux“, DP – 2012, ČVUT FIT.
  • [2] Švihlík, M.,:“Vizualizace virtuální počítačové sítě“, DP-2012, ČVUT FIT.
  • [3] Lukáš, M.,:“ Podpůrné komponenty simulátoru počítačové sítě“, DP-2012, ČVUT FIT.
  • [4] Horáček, M.,:“ Rozšíření síťového simulátoru o možnost použití konfiguračních souborů pro konfiguraci síťových prvků “, BP-2014, ČVUT FIT.
  • [5] Mach, V.,:“ Rozšíření síťového simulátoru o připojení do reálné sítě“, BP-2014, ČVUT FIT.
 • Generátor elektrických obvodů pro předmět ČAO (Automatic analog circuit generator)(BP - František Veselý - zrušeno)
  • Prozkoumejte existující řešení pro kreslení elektrických obvodů.
  • Vytvořte aplikaci, která bude umožňovat na základě zadaných parametrů automaticky náhodně generovat jednoduché obvody složené ze zdroje napájení, kondenzátorů, rezistorů a cívek.
  • Aplikace bude umožňovat nastavit hodnoty a typ součástky v obvodu.
  • Výsledné schéma bude možné překreslit tak, aby se změnila pouze pozice součástky.
  • Vygenerované schéma bude možné uložit do formátu XML a opětovně načíst.
  • Aplikace bude umožňovat popsat obvod s pomocí rovnic a to jak v časové oblasti, tak s pomocí fázorů.
  • Aplikace bude dále umožňovat generovat rovnice pro celkovou impedanci na vstupních svorkách a přenos.
  • Vygenerované rovnice bude možné bez úprav vložit do programu Wolfram Mathematica a zpracovat.
  • Při generování rovnic bude možné zvolit směr proudu a napětí ručně, popřípadě automaticky.
  • Výsledné řešení otestujte.
 • Modul pro snímání teploty při převozu materiálu v dopravě (Temperature monitoring module for material car transporting purpose)(BP - Jiří Šeda - zrušeno)
  • Prozkoumejte existující řešení bezdrátových zařízení hlídajících teplotu dostupná na trhu.
  • Navrhněte zařízení umožňující monitorování teploty přepravních boxů.
  • Pro řízení sledování teploty a komunikaci s nadřazeným systémem zvolte vhodnou konfiguraci senzorů a procesoru.
  • Zařízení bude umožňovat sledovat teplotu u více boxu.
  • V případě překročení minimální nebo maximální hlídané hodnoty informujte řidiče pomocí zvukového upozornění na telefonu.
  • Informaci o teplotě je nutné ukládat po celou dobu jízdy.
  • Komunikace s řidičem bude provedena s pomocí mobilního telefonu přes rozhraní bluetooth.
  • Pro komunikaci procesoru s telefonem vytvořte vhodný síťový protokol zaručující bezpečný přenos informací.
  • Navržené zařízení zrealizujte.
  • Pro zvolený procesor vytvořte knihovnu funkcí a obslužnou aplikaci demonstrující správnou funkcí celého zařízení.
  • Výsledné zařízení otestujte.
project/2015/proj_2015.txt · Last modified: 2015/12/03 13:37 by xkubalik