User Tools

Site Tools


project:2014:proj_2014

Realized projects 2014

 • Malé procesory AVR pro FPGA obvody (Small soft processors AVR for FPGA circuits) - (BP 2014 Haken Lukáš) pdf - Prostudujte existující řešení procesorů popsaných v jazyce VHDL. Zaměřte se hlavně na procesory AVR firmy Atmel. Srovnejte jejich parametry. Na základě srovnání implementujte jeden typ procesoru do FPGA obvodu. Proveďte tyto úkoly:
  • Vyberte vhodný procesor s ohledem na minimální spotřebu zdrojů FPGA a možnost využití stávajících nástrojů firmy Atmel umožňující programování v jazyce C.
  • K procesoru vytvořte několik rozhraní umožňujících komunikaci s periferiemi desky XILINX Spartan 3E.
  • Vytvořte knihovnu v jazyce C pro ovládání základních periferií.
  • Analyzujte možnosti rozšíření paměti tohoto procesoru.
  • Pro přípravek firmy XILINX Spartan 3E vytvořte vzorovou aplikaci využívající všechny funkce vytvořené knihovny.
 • Konstrukce vícerotorového dronu pro průzkum terénu (Quadrocopter for terrain survey) - (DP 2014 Halák Jakub) pdf - Prozkoumejte existující řešení. Navrhněte a zrealizujte vlastní létající zařízení. Zařízení by mělo být schopno komunikovat s Raspberry PI. Zařízení bude využívat 4 motory, gyroskop, akcelerometr, GPS, magnetometr, barometr a sonar. Postup prací:
  • Navrhněte a sestavte mechanickou konstrukci.
  • Navrhněte a zrealizujte základní řídicí desku s mikrořadičem pro ovládání všech dostupných periferií.
  • Vytvořte knihovnu pro mikrořadič umožňující komunikaci s periferiemi. Napište základní program pro létání.
  • Vytvořte demo aplikaci k ověření funkčnosti celého zařízení a jeho periferií.
 • Mobilní robot schopný pohybu ve venkovním prostředí (Mobile outdoor robot) (DP 2014 Horák Radim) pdf - Navrhněte a zrealizujte konstrukci mobilního robota, který bude bezdrátově ovládán s pomocí RC vysílačky. Robot bude obsahovat měřič vzdálenosti, gyroskop, akcelerometr, magnetometr, GPS, čidlo teploty a vlhkosti. Nižší vrstva řízení robota bude realizována mikrořadičem. Zařízení bude podporovat připojení procesoru RaspberryPI pro realizaci složitějších příkazů. Postup prací:
  • Navrhněte a zrealizujte konstrukci šestikolového robota.
  • Navrhněte a zrealizujte řídicí desku pro ovládání všech periferií.
  • Pro použitý mikrořadič vytvořte knihovny pro ovládání periferií.
  • Pro robota napište testovací demo aplikaci využívající všechna periférie.
  • Proveďte testy k otestování správné funkce robota pro různá prostředí.
 • Aplikace pro zkoušení slovní zásoby na platformě Android (Vocabulary testing application for OS Android) (BP 2014 - Mayerová Eva) pdf - Proveďte rešerší existujících aplikací. Zaměřte se hlavně na anglické jazykové slovníky. Navrhněte aplikací pro zkoušení anglické slovní zásoby, a to tak, aby splňovala základní požadavky kladené na tento typ slovníku. Aplikace bude umožňovat přidávání slovíček a jejich zkoušení. Výsledek zkoušení bude zaznamenán a graficky zpracován. Do slovníku bude možné přidávat slovíčka a fráze. Aplikace bude umožňovat import textového popisu slovíček ze souboru. Aplikace bude umožňovat rozpracovat několik skupin slovní zásoby. Každá skupina bude reprezentována vlastním souborem obsahujícím aktuální stav rozpracovanosti zkoušení/učení. Postup prací:
  • Proveďte rešerši existujících řešení, popište výhody a nevýhody.
  • Navrhněte grafickou stránku aplikace.
  • Vytvořte samotnou aplikaci tak, aby umožňovala učení a zkoušení slovní zásoby aspoň třemi způsoby.
  • Navrženou aplikaci otestuje a vytvořte několik vzorových souborů s anglickými slovíčky.
 • Softwarové řešení pro quadrokoptéru s řídicí jednotkou Raspberry Pi (Software library for quadcopter based on Raspberry Pi) (BP 2014 - Kukačka Jiří) pdf - Prostudujte existující řešení. Vyberte vhodný realtimový operační systém pro ovládání quadrokoptéry na platformě Raspberry Pi. Vytvořte knihovnu funkcí v programovacím jazyce C pro ovládání jednotlivých periferií potřebných pro chod quadrokoptéry. Postup prací:
  • Vyberte vhodný operační systém, porovnejte RTOS vs GPOS.
  • Navrhněte schéma propojení periferií k řídící jednotce, schéma komunikace s periferií a struktury řídicího programu.
  • Vytvořte jádro řídicího programu.
  • Vytvořte knihovnu pro ovládání specifických periferií potřebných pro správné fungování quadrokoptéry.
  • Analyzujte možnosti využití algoritmů pro řízení a navigaci v prostoru.
  • Vytvořte praktickou ukázku běhu programu využívající všechny dostupné periférie potřebné pro řízení quadrokoptéry.
 • Rozšíření síťového simulátoru o připojení do reálné sítě (Network simulation module used to connect to real network) (BP 2014 - Mach Václav) pdf - Prostudujte existující simulátor počítačové sítě [1, 2]. Pro tento simulátor napište modul v jazyce Java, který bude umožňovat propojení simulátoru s reálnou sítí za použití existujícího ethernetového rozhraní. Postup prací:
  • Prostudujte existující řešení [1, 2].
  • Prozkoumejte možnosti řešení pro OS Linux a OS Microsoft Windows.
  • Navrhněte a napište modul pro připojení simulátoru do reálné sítě a to tak, že modul bude komunikovat na linkové úrovni.
  • Vytvořené řešení začleňte do již existujícího simulátoru [1, 2].
  • Napište návod pro použití simulátoru a to včetně vytvořeného modulu.
  • Vytvořte příklad použití vytvořeného modulu.
  • Výsledné řešení včetně návodu otestujte.
  • [1] Pitřinec, T.,.: „Síťový simulátor pro výukové účely na bázi prvků OS Linux“, DP – 2012, ČVUT FIT.
  • [2] Švihlík, M.,:“Vizualizace virtuální počítačové sítě“, DP-2012, ČVUT FIT.
 • Rozšíření síťového simulátoru o možnost použití konfiguračních souborů pro konfiguraci síťových prvků (Network simulation module used to extend simulator property with configuration file) (BP 2014 - Michal Horáček) pdf - Prostudujte existující simulátor počítačové sítě [1, 2, 3]. Pro tento simulátor napište modul v jazyce Java, který bude umožňovat použití konfiguračního souboru pro konfigurací vlastností síťového prvku. Postup prací:
  • Prostudujte existující řešení [1, 2, 3].
  • Prozkoumejte možnosti konfigurace sítě na systémech Debian/Ubuntu.
  • Navrhněte a vytvořte modul pro možnost konfigurace síťového rozhraní, DHCP serveru a DNS serveru s pomocí konfiguračních souborů.
  • Vytvořené řešení začleňte do již existujícího simulátoru [1, 2, 3].
  • Napište návod pro použití simulátoru a to včetně vytvořeného modulu.
  • Vytvořte příklad použití vytvořeného modulu.
  • Výsledné řešení včetně návodu otestujte.
  • [1] Pitřinec, T.,.: „Síťový simulátor pro výukové účely na bázi prvků OS Linux“, DP – 2012, ČVUT FIT.
  • [2] Švihlík, M.,:“Vizualizace virtuální počítačové sítě“, DP-2012, ČVUT FIT.
  • [3] Lukáš, M.,:“ Podpůrné komponenty simulátoru počítačové sítě“, DP-2012, ČVUT FIT.
project/2014/proj_2014.txt · Last modified: 2014/11/06 10:14 by xkubalik