User Tools

Site Tools


project:2012:proj_2012

Realized projects 2012

  • Vývojový nástroj pro generování VHDL kódu a správu projektů (Design tool for VHDL code generation and project management) - Prostudujte existující řešení pro generování VHDL kódu na základě šablon a nástroje pro správu rozsáhlých projektů obsahujících velké množství VHDL zdrojových kódů. Důraz při porovnávání existujících řešení bude kladen na udržení konzistence rozhraní mezi jednotlivými architekturami. Navrhněte a naprogramujte aplikaci umožňující jednoduše spravovat větší projekt obsahující více VHDL souborů a to tak, že při změně rozhraní nějaké architektury bude možné zkontrolovat konzistenci a uživateli navrhnout možné úpravy ostatních zdrojových kódů závislých na změněném rozhraní. Aplikace bude také umožňovat generovat části VHDL kódu na základě šablon. Aplikace bude obsahovat vlastní editor s podporou obarvení syntaxe VHDL. Dále bude možné zobrazit strom závislostí jednotlivých architektur. Aplikace bude řádně otestována na uživatelích. Součástí řešení bude jednoduchý příklad a několik šablon. Text práce bude obsahovat i návod pro jednoduché rozšíření aplikace o další šablony a možnost rozšíření kontroly konzistence. (DP 2012 - Matějů Jan) pdf
  • Návrh a implementace úloh pro předmět JPO (Design and implementation of computer units labs) - Prostudujte stávající laboratorní úlohy používané v předmětu jednotky počítačů vyučovaném na katedře počítačů. Najděte a porovnejte nové přípravky osazené FPGA obvodem vhodné pro realizaci stávajících úloh. Vytvořte nový vzorový návrh sloužící jako šablona pro realizaci těchto laboratorních úloh s pomocí nástroje ISE firmy XILINX. Důraz bude kladen na možnost řešit úlohy buď ve schématu nebo s pomocí jazyka VHDL. Součástí řešení bude i knihovna základních prvku (multiplexor, klopný obvod, sčítačka). V rámci této práce vytvořte webovou stránku obsahující zadání 10 úloh a jejích řešení dokazující funkčnost vytvořených laboratorních úloh. Pro jedno zadání vytvořte kompletní popis jeho řešení. (BP 2012 - Tužil Jiří) pdf
  • Řídicí deska pro ovládání modulů měřících teplotu, vlhkost a tlak (Control device for modules measuring temperature, humidity and pressure) - Navrhněte a zrealizujte řídicí desku vhodnou pro ovládání modulů měřících neelektrické veličiny jako je teplota, vlhkost a tlak. Řídicí deska bude s modulem komunikovat s pomocí sběrnice RS485. Řídicí deska bude umožňovat komunikaci s PC a zároveň zaznamenávat data na SD kartu. Pro vytvořenou řídicí desku napište obslužný program. (BP 2012 - Horák Radim) pdf
  • Síťový simulátor pro výukové účely na bázi prvků OS Linux (Network simulator based on Linux OS component) - Navrhněte a implementujte aplikaci, která umožní simulovat virtuální počítačovou síť, pro potřeby předmětu BI-PSI. Na systém se bude možno připojit s pomocí telnetu. Z pohledu uživatele se bude systém tvářit jako reálná síť. Architektura celého systému bude umožňovat vytvořit libovolný prvek reálné počítačové sítě. Simulátor bude možné připojit k reálné počítačové síti s podporou protokolu ICMP a to tak, že bude možné použít příkaz PING z reálné sítě do virtuální a naopak. Simulátor bude umožňovat simulaci výstupních bufferů a jejich zpoždění. Systém bude podporovat příkazy potřebné ke konfiguraci síťových rozhraní, směrování a překladu adres. Pro ověření správnosti konfigurace implementujte příkaz ping a traceroute. Zaměřte se především na konfiguraci OS Linux (směrování, překlad adres). (DP - Tomáš Pitřinec): External Link, pdf
  • Síťový simulátor pro výukové účely na bázi směrovačů CISCO (Network simulator based on CISCO routers) - Navrhněte a implementujte aplikaci, která umožní simulovat virtuální počítačovou síť, pro potřeby předmětu BI-PSI. Na systém se bude možno připojit s pomocí telnetu. Z pohledu uživatele se bude systém tvářit jako reálná síť. Architektura celého systému bude umožňovat vytvořit libovolný prvek reálné počítačové sítě. Simulátor bude umožňovat simulaci výstupních bufferů a jejich zpoždění. Systém bude podporovat příkazy potřebné ke konfiguraci síťových rozhraní, směrování a překladu adres. Pro ověření správnosti konfigurace implementujte příkaz ping a traceroute. Zaměřte se především na konfiguraci systému Cisco (směrování, překlad adres). (DP - Stanislav Řehák): External Link, pdf
  • Vizualizace virtuální počítačové sítě (Application for virtual network visualization) - Navrhněte a zrealizujte aplikaci pro tvorbu a zobrazení virtuální počítačové sítě popsané s pomocí jazyka XML. Vyberte vhodný algoritmus pro optimální zobrazení jednotlivých síťových prvků tak, aby se spojení mezi prvky minimálně křížily. Aplikace bude umožňovat nakreslit schéma libovolné počítačové sítě, její nastavení a simulací průchodu paketů sítí. Množství zobrazených informací o stavu sítě bude možné změnit. Rychlost samotné simulace bude možné nastavit. Záznam simulace bude možné uložit a opětovně přehrát. (DP - Martin Švihlík) pdf
  • Podpůrné komponenty simulátoru počítačové sítě (Supporting components for network simulator) - Navrhněte a implementujte 5 podpůrných komponent simulátoru počítačových sítí pro předmět BI-PSI. První komponenta umožní vzdálený textový přístup(telnet) k aktivním prvkům virtuální sítě. Druhá komponenta vytvoří napojení simulátoru na jeho grafické simulační rozhraní. Třetí komponenta realizuje rozšíření virtuálních aktivních prvků o jednoduchý virtuální souborový systém. Čtvrtou komponentou je aplikace textového editoru v textovém uživatelském rozhraní pro virtuální aktivní prvky. Pátou komponentou je rozhraní pro uložení konfigurace virtuální sítě. (DP - Martin Lukáš) pdf
  • Jednoduchý překladač z jazyka c do mikroprogramu - Simple translator from C to VHDL language - Navrhněte a zrealizujte překladač z programu popsaného podmnožinou příkazů jazyka c do mikroprogramu popsaného v jazyce VHDL. Prozkoumejte existující řešení. Jazyk c bude podporovat vybrané celočíselné a binární typy proměnných. Překladač bude schopen přeložit následující prvky jazyka C: aritmetické a logické operace, podmíněný výraz if (else if, else), cyklus while a cyklus for. Implementace bude s ohledem na multiplatformnost provedena v jazyce Java. (BP - Jiří Brom) pdf
project/2012/proj_2012.txt · Last modified: 2013/03/26 09:57 by xkubalik