User Tools

Site Tools


project:2008:proj_2008

Realized projects 2008

  • Zařízení pro ukládání dat na SD kartu podporující souborový systém FAT32 (Storage device based on SD card with FAT32 filesystem) - Navrhněte zařízení pro ukládání dat na SD kartu. Zařízení bude podporovat souborový systém FAT32. Naměřené hodnoty získané ze sériové sběrnice RS232 budou ukládány do jednotlivých souborů a to podle typu měřených dat. Zařízení bude realizováno s pomocí mikrořadiče PIC18F4550. (BP 2008 - Roubal Miroslav) pdf
  • Zařízení pro ovládání objektivu U-D6REM a fluorescence BX-RFA (Control device for observation unit U-D6REM and fluorescence unit BX-RFA) - Navrhněte a zrealizujte zařízení pro ovládání motorizovaného objektivu U-D6REM, U-D5BDREM a motorizované fluorescence BX-RFA od firmy Olympus C&S. Toto zařízení bude mít ruční a softwarové ovládání. Pro ruční ovládání využijte originální klávesnici Olympus. Pro softwarové ovládání využijte rozhraní USB, případně Bluetooth. Firmware bude možné nahrávat přes rozhraní USB. Řízení celé desky bude řešeno pomocí mikrokontroleru. Pro zvoleny typ mikrokontroleru napište ovládací software. (DP 2008 - Nesvadba Roman) pdf
  • Zařízení pro dlouhodobé měření teploty, vlhkosti a tlaku (Device for measuring temperature, humidity and pressure) - Navrhněte zařízení pro měření a záznam teploty, vlhkosti a tlaku. Zařízení bude schopné pracovat při venkovních teplotách. Měření bude možné provádět na několika místech najednou. Záznam bude prováděn na výměnné médium typu SD karta. Celé zařízení bude navrženo s ohledem na nízkou spotřebu. Řídícím obvodem bude mikrořadič firmy Atmel. Výsledkem práce bude zrealizované funkční zařízení a obslužný firmware mikrořadiče. (BP 2008 - Vokoun Miroslav) pdf
  • Zabezpečovací zařízení pro železniční stanici založené na FPGA (Security device for railway station based on FPGA) - Navrhněte a naprogramujte vysoce spolehlivé zařízení pro ovládání železniční stanice. Systém zabezpečení se pokuste rozdělit do bloku tak, aby bylo možné v budoucnu sestavit zabezpečovací zařízení pro libovolnou stanici. Ve vašem návrhu pro jednoduchost předpokládejte železniční stanici s jednou hlavní a jednou vedlejší kolejí. Bloky navrhujte tak, aby realizovaly jedno funkční zařízení (návěstí, výměna, atp.) Výsledný VHDL kód naimplementujte do přípravku s FPGA obvodem. Pro demonstraci funkce využijte periferie daného přípravku (LED, přepínač, tlačítko). (DP 2008 - Zatřepálek Martin) pdf
  • Vysoce spolehlivý systém založený na FPGA obvodech (Highly reliable system based on FPGAs) - Navrhněte a zrealizujte vysoce spolehlivý systém založený na FPGA obvodech. Systém bude možné sestavit z libovolného počtu univerzálních desek a to tak, aby jako celek zajistil odolnost proti poruchám. Každá deska bude obsahovat samostatný FPGA obvod a mikrokontroler. Mikrokontroler bude sloužit k rekonfiguraci FPGA obvodu a bude řešit případnou komunikaci s ostatními deskami. Pro takto navržený systém napište jednoduchou demonstrační aplikaci. (DP 2008 - Vávra Ladislav) pdf
  • Univerzální periferní deska (Universal peripheral board) - Navrhněte univerzální periferní desku ovladatelnou z PC. Tato deska bude obsahovat tyto periferie: USB rozhranní, vstup pro ps/2 klávesnice, vstup pro tlačítka, vstup pro 0-24V st, vstup pro 0-30V ss, vstup 4x RS232, výstup na displej, výstup 4x relé 220V, sériová paměť, programování ISP. Obvod bude realizován pomocí ATmega256. Výsledná deska bude zabírat minimální plochu.Pro takto navrženou desku napište jednoduchou testovací aplikaci pro PC. Pro mikrokontroler AVR bude navržena jednoduchá aplikace umožňující testovat všechny použité periferie. (DP 2008 - Hrbek Libor) pdf
  • Rychlý osciloskop postavený s pomocí FPGA (High speed scope based on FPGA) - Navrhněte a zrealizujte levný 1 kanálový 50 Mhz osciloskop postavený s pomocí desky Starter board s obvodem Spartan3. Řešení bude obsahovat analogovou část zpracovávající vstupní analogový signál. Zobrazení průběhu bude umožněno pomocí monitoru připojeného přímo k desce. Pro FPGA obvod napište VHDL kód umožňující vzorkování dat pomocí převodníku, uložení dat do pamětí a zobrazení průběhu na monitoru. (DP 2008 - Borecký Jaroslav) pdf
  • Komplexní víceuživatelský plánovací kalendář s vysokou úrovní zabezpečení (Multiuser scheduling system with high security level) - Navrhněte komplexní víceuživatelský plánovací kalendář s vysokým stupněm zabezpečení. Proveďte rešerši stávajících řešení. Celý systém bude založen na třívrstvé architektuře - klientská aplikace, aplikační server a databázový server. Klientská aplikace bude umožňovat snadnou, rychlou a efektivní tvorbu časových plánů. Aplikace poskytne prostředky pro jednoduchou správu kontaktů. Klientská část bude současně rychlý zdroj pro získání informací např. s pomocí vyhledávání na internetu, RSS, atd. Celý systém bude navržen s ohledem na multiplatformnost v jazyce Java. Systém bude umožňovat práci více uživatelů pod stejným účtem. (DP 2008 - Outulný Vojtěch) pdf
  • Implementace mikrořadiče AVR využívajícího všechny periferie přípravku DIGILENT Starter kit (Implementation of AVR microcontroller with peripherals integrated on DIGILENT Starter board kit) - Seznamte se s existujícím VHDL popisem mikrořadiče AVR. Upravte a implementujte tento mikrořadič do FPGA obvodu osazeného na přípravku DIGILENT Starter kit. Upravený mikrořadič bude umožňovat používat všechny periferie dostupné na tomto přípravku. Všechny periferie budou mapovány do adresového prostoru AVR a to včetně externích paměťových modulů. Pro takto upravené AVR napište aplikaci demonstrující dostatečně použití všech periferii. (DP 2008 - Dědourek Pavel) pdf
  • Implementace USB rozhraní AVR mikrořadičem (USB Implementation with AVR Microcontroller) - Seznamte se s problematikou USB rozhraní realizovaného mikrořadičem AVR firmy Atmel.Prostudujte stávající způsoby realizace tohoto USB rozhraní. Navrhněte a realizujte funkční zařízení, které bude umožňovat přenos dat pomocí USB rozhraní realizované mikrořadičem AVR. Prostudujte existující řešení USB ovladačů. Na základě získaných informací vytvořte vlastní USB ovladač podporující navržené řešení. Na jednoduché aplikaci demonstrujte funkci vytvořeného řešení. Výsledkem práce bude schéma zapojení, osazený plošný spoj, program pro mikrořadič AVR. (DP 2008 - Smrž Jan) pdf
project/2008/proj_2008.txt · Last modified: 2012/04/05 09:42 by xkubalik