User Tools

Site Tools


project:2006:proj_2006

Realized projects 2006

  • Webové rozhraní pro obecné zabezpečovací zařízení (Web application of general safety appliance) - Navrhněte webovou aplikaci umožňující řízení alarmu a evidenci událostí s alarmem spojených. Aplikace bude s alarmem komunikovat prostřednictvím rozhraní, které zajišťuje zpracování sms zpráv. Webová aplikace bude zobrazovat stav jednotlivých čidel. V případě alarmu umístěného ve vozidle bude možné zobrazit i jeho polohu na mapě. Evidence událostí bude provedena formou databáze.Důraz je kladen na zabezpečení systému proti neoprávněnému přístupu. (BP 2006 - Franc Jiří) pdf
  • Vysoce spolehlivý systém založený na bázi hradlových polí (Highly Reliable Design Based on FPGA circuits) - Vytvořte soubor SW nástrojů umožňujících testování vlastností samočinně kontrolovatelných obvodů reprezentovaných sadou testovacích obvodů. Nástroje budou umožňovat upravit testovací obvod tak, aby splňoval požadavky na samočinně kontrolovatelné obvody, přidat k testovacímu obvodu pomocnou logiku potřebnou pro samotné testování, simulovat poruchy zadané pomocí testovacího souboru a také budou umožňovat spouštět úplný test obvodu se všemi dočasnými poruchami. Nástroje budou zaměřeny na testování v FPGA obvodech firmy ATMEL. (DP 2006 - Kvasnička Jiří) pdf
  • Víceuživatelský plánovací kalendář (Multi-user scheduling calendar) - Navrhněte jednoduchý plánovací kalendář umožňující několik způsobů zápisu. Do tohoto kalendáře bude možné zapsat schůzky, výuku, dobu nepřítomnosti a dohodnuté konzultace. Každý uživatel bude mít vlastní kalendář, který bude mocí být prohlížen jakoukoliv oprávněnou osobou. Zápis bude umožněn pouze majiteli kalendáře. Zapisovat do kalendáře bude možné jednoduše po přihlášení s pomocí kurzoru myši a to po předem nastavených časových blocích, nebo pak detailně pomocí přesných časových údajů. Kalendář bude také umožňovat zobrazení až 3 překrývajících se akci a to včetně rozvrhu. Kalendář bude implementován v jazyce Java. Data budou uložena pomocí MySQL databáze. Systém bude nezávislý na použitém OS. (BP 2006 - Outulný Vojtěch) pdf
  • Programovatelný audio video přepínač (Programmable audio video switch) - Navrhněte a zrealizujte systém pro volbu jednoho ze čtyř video signálu. Audio signál bude možné zesílit, vyvážit nebo ztlumit. Toto přepínaní bude možné provádět buď pomocí předem naprogramovaných časů, dálkovým ovladačem, nebo detektorem signálu na vstupu. Celé zařízení bude řízeno pomocí mikrořadiče firmy ATMEL. Výsledkem bakalářské práce bude schéma zapojení, schéma plošného spoje a naprogramované funkční zařízení. Firmware mikrořadiče bude napsán v jazyce C. (BP 2006 - Borecký Jaroslav) pdf
  • Programovatelné zabezpečovací zařízení do bytu řízené mobilním telefonem (Programmable home security device based on mobile phone) - Navrhněte jednoduché zabezpečovací zařízení pro domácí použití, které lze nastavovat vzdáleně pomocí mobilního telefonu. V případě narušení hlídaného prostoru dojde k akci, která byla předem naprogramována. Základní akce jsou definovány takto: sepnutí jednoho ze čtyř externích výstupů, možnost odeslat SMS zprávu na několik předem nastavených čísel, zavolat na jedno z předem nastavených čísel. (BP 2006 - Přívozník Lukáš) pdf
  • Platformově nezávislá aplikace určená ke správě zabezpečovacích zařízení (Platform independent application used for safety device administration) - Navrhněte aplikaci umožňující příjem události pomocí mobilního telefonu a jejich zpracování. Aplikace zároveň umožňuje přijímat příkazy z webové aplikace a posílat je do zadaného zabezpečovacího zařízení. Součástí práce bude také platformově nezávislá aplikace umožňující práci se zabezpečovacími zařízeními bez webového serveru. (BP 2006 - Bucek Pavel)
  • Levný GSM alarm pro automobil (Cheap GSM security device for cars) - Navrhněte jednoduché zabezpečovací zařízení pro osobní automobil, které lze nastavovat vzdáleně pomocí mobilního telefonu. Důraz bude kladen na cenu a jednoduchost použití. V případě narušení hlídaného vozu dojde k akci, která byla předem naprogramována. Zabezpečovací zařízení bude umožňovat detekovat nedovolené vniknutí, pohyb vozidla a stav baterie. Firmware bude umožňovat zaslat SMS zprávu na předem zadaná telefonní čísla. Výsledkem bakalářské práce bude schéma zapojení, schéma plošného spoje a naprogramované funkční zařízení. Firmware mikrořadiče bude napsán v jazyce C. (BP 2006 - Pešek Lukáš) pdf
  • GSM alarm pro zemědělský objekt (GSM security device for farms) - Navrhněte jednoduché zabezpečovací zařízení pro použití v rozsáhlém objektu, které lze nastavovat vzdáleně pomocí mobilního telefonu. Důraz bude kladen na možnost hlídat i několik objektů najednou. V případě narušení hlídaného prostoru dojde k akci, která byla předem naprogramována. Zabezpečovací zařízení bude umožňovat zpracovávat 4 analogové vstupy, 12 vstupů z čidel pohybu, 4 výstupy pro spínání zařízení do 30V a 2 výstupy pro spínaní zařízení napájených 0-250V. Firmware bude umožňovat zaslat SMS zprávu na předem zadaná telefonní čísla. Výsledkem bakalářské práce bude schéma zapojení, schéma plošného spoje a naprogramované funkční zařízení. Firmware mikrořadiče bude napsán v jazyce C. (BP 2006 - Vávra Ladislav) pdf
project/2006/proj_2006.txt · Last modified: 2012/04/05 09:42 by xkubalik