Ing. Tomáš Vaňát


Pracoviště:

Affiliation:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií
Katedra číslicového návrhu
Digital Design Research Group
Czech Technical University in Prague
Faculty of Information Technology
Department of Digital Design
Digital Design Research Group
 

Adresa:

Address:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií
Katedra číslicového návrhu

Thákurova 9
160 00, Praha 6


Místnost A-1037
Czech Technical University in Prague
Faculty of Information Technology
Dept. of Digital Design

Thakurova 9
CZ-160 00, Prague 6
Czech Republic

Room A-1037

Oblasti zájmu:

Research Activities:

Fyzická injekce poruch do FPGA
Radiační odolnost programovatelných obvodů
Programovatelný HW a systémy na čipu
Physical injection of faults into the FPGA
Radiation tolerance of programmable circuits
Programmable hardware and systems on chip
 

Publikace / Publications:

 • Tomas Vanat, Hana Kubatova: System for Radiation Testing of FPGAs.
  • ARCS Workshops 2013
  • February 2013, Prague, Czech Republic.
 • Vanat T.: SEU Experiments Using Real FPGAs.
  • Poster 2011, 15th International Student Conference on Electrical Engineering
  • May 2011, Prague, Czech Republic.
 • Vanat T., Kubatova H.: Experiments With Physical Error Injection Into FPGA circuits.
  • DSD 2011, 14th Euromicro Conference on Digital System Design.
  • August - September 2010, Oulu, Finland.
 • Vanat T. Kubatova H.: Physical Injection of Errors Into the FPGA.
  • PAD 2011, Pocitacove Architektury & Diagnostika.
  • September 2010, Stara Lesna, Slovakia.

Volná témata závěrečných prací pro studenty / Available thesis topics for students:

 • Monitorovací a kontrolní nástroje distribuované výpočetní infrastruktury experimentu ALICE na urychlovači LHC v CERN
  • Experiment ALICE na urychlovači LHC v CERN má rozsáhlý výpočetní systém, zahrnující online část umístěnou v CERN a offline část, která zahrnuje několik desítek výpočetnich center a je distribuovaná po celém světě.
   Spolehlivá funkčnost tohoto velkého systému vyžaduje extenzívní monitoring, umožňující rychle reagovat na jakékoliv problémy. Práce s tímto monitorovacím systémem a jeho další vývoj či rozšiřování bude náplní navrhované práce.
 • Monitoirng and control tools of the distributed computing infrastructure of the ALICE experiment at the CERN Large Hadron Collider
  • The ALICE experiment at LHC, CERN has a large computing system, containing an online part, located at CERN and an offline part, consist of several tens of computing centres, distributed all around the world.
   Dependable function of this large system demands extensive monitoring, allowing fast reaction to any problem. Work with this monitoring system and it's further development and extension will be the aim of the thessis.
 • Cokoliv s MCU / FPGA / číslicovým HW
  • Máte-li vlastní návrh tématu z oblasti číslicového hardwaru, můžeme se domluvit na konkrétní podobě zadání a vedení práce.
 • Univerzální vstupně-výstupní modul
  • Pro hotovou desku s MCU PIC18F, ke kterému je připojeno několik analogových vstupů a reléových výstupů, napište software, který ji bude řídit a bude komunikovat po RS485 s nadřazeným systémem a ostatními moduly.
 • Systém pro vzdálenou správu PC učebny
  • Vytvořte systém, který bude umožňovat vzdálené vypnutí, zapnutí a reset jednotlivých PC v učebně, zjišťovat jejich stav, otáčky ventilátoru a teplotu uvnitř skříně.

Kontakt / Contact:

tomas.vanat(at)fit.cvut.cz