Michal Valenta

Doplňkové stránky…

Oficiální odkazy

Závěrečné práce a projekty na FIT

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout studententům FIT detaily, po kterých se v souvislosti s procesem schválení a odevzdání ZP shánějí. Sestaven je na základě mých zkušeností na KSI (Katedře softwarového inženýrství), kterou vedu. Níže uvedená tvrzení jsou obvykle platná i v případě dalších kateder a oborů. Dokument ovšem není oficiálním stanoviskem FIT k problematice.

 • k zadáním obecně
  • Obor je podstatný. Studenti si často domluví konkrétní téma aniž by uvážili zda se hodí pro jejich obor. Některá témata se dají směrem k oboru “ohnout”, ne vždy to ale dává smysl.
  • Způsob formulace zadání. Prostor pro zadání tématu je malý (cca 1000 znaků), přesto musí být zřejmé, čím se budete zabývat a co je očekávaným výsledkem. Snažte se kontext omezit na minumum a raději věnujte prostor dílčím úkolům. Dále se soustřeďte na to, aby bylo zřejmé, že téma patří do oboru, ve kterém budete obhajovat. Doporučuji používat rozkazovací způsob a strukturovaný text: body, podbody, ….
  • Důležitost formálního zadání pro oponentský posudek a obhajobu. Schválené (formální) zadání práce je podstatné pro oponenta. Mimo jiné hodnotí nakolik vaše práce splňuje zadání. Když je v zadání seznam dílčích požadavků, lépe se to hodnotí. To samé platí pro komisi, která rozhoduje o výsledku obhajoby.

ZP FAQ z pohledu VK

Jak je to s externím vedoucím ZP?

 • externí vedoucí může být, v tom případě se (obvykle) vyžaduje interní oponent (zaměstnanec/doktorand)
 • registrace externistů se děje zde: http://externiste.fit.cvut.cz
  • je vhodné správně vyplnit pole “poznámka” - např. mám dojednané téma práce PPP se studentem XXX
  • je žádoucí požádat o schválení na katedře, kam spadá příslušný obor (součást registračního formuláře)
 • externista musí mít akademický titul úrovně magistr nebo vyšší (Mgr. Ing.), zahraniční ekvivalenty jsou možné
 • externista musí být nejdříve zaregistrován a schválen, aby mohl téma vypsat
 • kromě portálu ZP (viz výše) a vlastních aktivit je možné zkoušet najít externí témata a vedoucí také prostřenictvím portálu pro spolupráci s průmyslem https://ssp.fit.cvut.cz/, jsou i další možnosti, například CoFIT.

Jak je to prohlášením v ZP, licencí a utajením kódu práce?

 • šest různých prohlášení (v šabloně po ZP, viz edux)
 • poslední z nich implikuje, že ČVUT FIT ze “vzdá licence na užívání díla”
  • pokud zvolíte toto, je potřeba udělat následující kroky:
   • před odevzdání sepsat smlouvu o vzdání se licence - uzavírá se na sekretariátu příslušné katedry
   • podepisuje ji děkan
   • za toto je jednorázový poplatek (8 000,- Kč BK, 10 000,- Kč MP)
   • při uzavření smlouvy dostanete instrukce o platbě - číslo účtu, variabilní symbol
   • smlouva je mezi studentem a školou (nikoliv mezi školou a externí firmou)
   • hradí student (dle smlouvy) a předpokládá se vyrovnání s externistou
   • s volbou tohoto prohlášení proto nespěchejte dokud nemáte příslib, že externista vás podpoří (ať neplatíte ze svého)
  • v případě práce přes SSP (Portál pro spolupráci s průmyslem), viz výše, je licence řešena v rámci SSP
  • vaše ZP je ze zákona veřejná a jde do d-space (veřejně dostupného portálu)
   • licence o vzdání se práva na užívání díla s tím nic neudělá
   • dle současné legislativy (vyhláška děkana, legislativa ČVUT) nemusí být součástí práce celý zdroják
    • dle vyhlášky děkana je povinnou součástí práce elektronická příloha, kde je zdroják ZP a PDF, další je na dohodě s vedoucím práce
   • PDF práce se do d-space dostane, i když máte smlouvu o vzdání se licence na užívání
  • proces, který zajistí, aby práce nebyla v d-space je velmi speciální a vyžaduje dobré zdůvodnění, žádost vedoucího, schválení děkanem a další náležitosti (toto nastává opravdu ve velm výjimečných případech - např., pokud by zveřejněním došlo k potenciálnímu bezpečnostnímu ohrožení ČR)

Jak je to s přidělením oponenta?

 • oponenta může navrhnout vedoucí práce
  • při vytvoření tématu
  • později, kdy už je téma v procesu nebo schválené
  • toto je jednoznačně preferované
 • přidělení oponenta je zodpovědností katedry obhajoby
  • může to být až na poslední chvíli
  • může to být překvapení

Má VK (vedoucí katedry) povinnost mi zajistit vedoucího práce a téma?

 • obecně vzato nemá, je to zodpovědnost studenta
 • v případě nedostatku témat v konkrétním oboru by měl VK nebo jím pověřená osoba činit směrem k dostatku
 • VK (obvykle) neudělá to, že by dal téma nějakému svému zaměstnanci příkazem
 • proaktivní přístup studentů je vítaný a žádoucí - např. vymyslet si vlastní téma a zkusit k němu najít vedoucího
 • vedoucím ZP může být i zaměstnanec jiné katedry nebo doktorand, samzřejmě též externista, viz výše

Formulace a schvalování témat závěrečných prací

Závěrečné práce na FIT prochází schvalovacím procesem. Poslední slovo má katederní schvalovatel, což je buď vedoucí katedry nebo jím pověřená osoba.

Při schvalování se zkoumá zejména:

 • jestli je téma ZP vhodné ke zvolenému oboru/specializaci studenta
 • jestli množství práce požadované ve specifikaci odpovídá požadovanému rozshau (bakalářka, diplomka)
 • další podrobnosti viz výhláška děkana (výše)
 • obdobný dokument pro zaměření Informační systémy a management: specifikace zadání ZP pro obor ISM zpracoval kolega David Buchtela, který je za schvalování ISM témat zodpovědný
 • pro inspiraci ohledně správné formulace ZP jsou již schválená zadání (i celé obhájené práce včetně posudků) dostupná (prozatím) pouze studentům FIT na portálu FIT v sekci “Systém závěrečné práce” ⇒ “Odevzdané závěrečné práce”.
 
start.txt · Last modified: 2018/03/01 13:31 by valenta
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki