Návod pro studenty pro tvorbu osobního rozvrhu a drobné úpravy v zapsaných předmětech

Autor: Ing. Ivan Halaška, metodik a správce KOS na fakultě

V období předběžných zápisů vám byly automaticky zapsány pro příští semestr ty povinné předměty, které jsou v doporučeném průchodu studijním plánem uvedeny ve druhém semestru. Osobně jste si pak mohli množinu zapsaných předmětů upravit tím, že jste si přidali některé volitelné předměty.

Na základě výsledků předběžných zápisů rozvrháři kateder každému předmětu nastavili kapacitu. Jestliže rozvrhář u některého předmětu zaznamenal po předběžných zápisech převis studentské poptávky studentů nad kapacitní možnosti katedry, mohlo se stát, že stanovil kapacitu nižší, než je počet předběžně přihlášených a zrušil zápis předmětu studentům, pro něž má předmět ve studentově studijním plánu nejmenší význam. Studenti jsou odmazáváni v tomto pořadí:

Kapacita předmětu musí být stanovena tak, aby nebylo nutné rušit zápis, jestliže je pro studenta předmět povinný (role P,PP, PO – u starých programů to je role Z, ZO a ZZ). Rozvrhář fakulty ve spolupráci s rozvrháři kateder vytvořil pro příští semestr rozvrh předmětů. V této fázi si můžete vytvořit pro zapsané předměty osobní rozvrh a v případě, že vám vznikne neřešitelná rozvrhová kolize dvou předmětů, můžete si sami ještě některý předmět zrušit a jiný zapsat. Zapsat si teď můžete pouze předmět, který má ještě volné místo do stanovené kapacity. Ve sporných případech se musíte obrátit na pracovníka katedry, který má roli referent pro studium příslušné katedry, nebo na jejího rozvrháře. Referentky PEO nemají informace proč byl někomu zápis předmětu zrušen, ani nemají oprávnění kapacitu předmětu zvednout.

Tvorba osobního rozvrhu

Vytvořit osobní rozvrh si můžete až poté, co splníte podmínky pro pokračování ve studiu. Počínaje dnem stanoveným vyhláškou bude každé ráno provedena hromadná kontrola splněnosti těchto podmínek a na základě výsledku všem úspěšným studentům bude odblokována cesta k funkcím pro zařazení do rozvrhu.

Vytvořit si pro zapsané předměty osobní rozvrh, znamená zařadit se v každém předmětu do tzv. rozvrhových paralelek. Podle počtu studentů, zapsaných na předmět a podle kapacity učeben, jsou studenti předmětu rozděleni do skupin, pro něž paralelně probíhá totožná výuka. Této skupině studentů říkejme rozvrhová paralelka. Přednáškové paralelky mají velkou kapacitu (asi 200 studentů), paralelky pro demonstrační cvičení (prosemináře) menší (asi 100 studentů) a pro semináře, cvičení a laboratorní cvičení jsou nejmenší (asi 20 studentů).

Například u předmětu BI-PA2 musí student být zařazen do jedné přednáškové paralelky, jedné paralelky demonstračního cvičení a jedné paralelky počítačového cvičení. Aby to rozvrhář studentům usnadnil, propojil vždy jednu přednáškovou paralelku s několika demonstračními paralelkami a každá pak propojena s několika cvičebními paralelkami. Volbou paralelky na nejnižší úrovni takto vzniklé hierarchie se student zapíše automaticky do nadřazené demonstrační paralelky a do jedné přednáškové paralelky. Podle týdenní časové dotace předmětu, může být pro každou paralelku vytvořen jeden nebo několik rozvrhových lístků (například dvě dvouhodinovky).

Budete-li chtít změnit svou prvotní volbu rozvrhové paralelky a zařadit se do jiné, zapište se do nové paralelky. Přitom budete automaticky odstraněn(a) z paralelky původní. Samostatné zrušení zápisu do rozvrhové paralelky používejte obezřetně, s vědomím, že za chvíli se do ní už nemusíte mít možnost vrátit, protože se na vaše původní místo možná vmáčkne někdo jiný.

U předmětu se lze zapsat pouze do jedné rozvrhové paralelky stejného typu. Všimněte si, že u přednáškové paralelky většiny předmětů se akce „Zapsat nenabízí“. To proto, že volbou cvičební paralelky budete současně zařazen do nadřazené přednáškové paralelky. U některých cvičebních paralelek může tlačítko „Zapsat“ být „neživým“. Může tomu být proto, že

Úprava množiny zapsaných předmětů

V případě, že vám vznikne neřešitelná rozvrhová kolize dvou předmětů, můžete si sami ještě některý zapsaný předmět zrušit a jiný zapsat. Zapsat si ale můžete nový předmět pouze v případě, že je u něj volné místo. Rozvrh byl vytvořen podle výsledků předběžných zápisů a moc volných míst v předmětu není. Při rušení zápisu na předmět dejte pozor. Jestliže na uvolněné místo čekají jiní studenti, může se vám stát, že původně vaše místo bude za chvíli obsazeno někým jiným. Doporučuji vám ale, využívejte tuto možnost pouze pro volitelné předměty. Cílem rozvrháře bylo vytvořit rozvrh tak, aby mezi povinnými předměty neřešitelné rozvrhové kolize nevznikaly. Před ukončením studia se kontroluje, zda máte splněny všechny závazné předměty a budete-li je odkládat, posledním semestru to nedohoníte.

Operační postupy pomocí webového rozhraní KOSi 

Přihlášení do KOSi.

Spusťte prohlížeč a zadejte adresu "https://kos.cvut.cz" . Přihlaste se pomocí školního uživatelského jména a školního hesla.

Prohlídka zapsaných předmětů a kontrola splněnosti podmínek pro pokračování ve studiu:


Z menu spusťte formulář "Předměty - Zapsané předměty" .

Ve formuláři máte zobrazeny předměty, které jste si zapsal(a), nebo vám byly zapsány hromadně při předběžných zápisech.
Význam některých sloupců seznamu:
Studijní plán: příznak, zda předmět je uveden ve vašem studijním plánu
Role: jakou roli má předmět ve vašem studijním plánu. Základními rolemi jsou P(povinný pro studijní program), PO(povinný při studijní obor), PV (povinně volitelný) a V(volitelný).

U některých zapsaných předmětů je zobrazena nabídka akce "Zrušit". Po provedeném zrušení předmět ze seznamu zmizí. Používejte tuto funkci s rozmyslem a nerušte si předměty, u kterých je uvedeno, že je pro vás povinný. 

Výsledky kontroly splněnosti podmínek pro pokračování ve studiu

Ve spodní části formuláře jsou rekapitulační údaje a pod nimi výsledek poslední kontroly. Poté, co se dozvíte, že vám některý učitel zapsal do KOSu novou klasifikaci, nemusíte čekat na ranní kontrolu. Můžete si kontrolu spustit sám(sama) pomocí tlačítka „Kontrola“.

Tvorba osobního rozvrhu

Z menu spusťte formulář Rozvrh/Tvorba osobního rozvrhu. Jestliže to provedete bez kladného výsledku výše zmíněné kontroly, dostane se vám odmítnutí se sdělením „Nemáte přístup do tvorby rozvrhu“. V pozitivním případě se objeví formulář, jehož ukázka je zde:

Klepnutím na tlačítko „Zobrazit“ přejdete do formuláře, ve kterém se zobrazí seznam rozvrhových paralelek zvoleného předmětu.

Lze se zapsat pouze do jedné rozvrhové paralelky stejného typu. Všimněte si, že u přednáškové paralelky tohoto předmětu se akce „Zapsat nenabízí“. To proto, že volbou cvičební paralelky budete současně zařazen do nadřazené přednáškové paralelky. U některých cvičebních paralelek může tlačítko „Zapsat“ být „neživým“. U cvičební paralelky 1-107 tomu je tak zřejmě proto, že je již zcela zaplněna. U cvičební paralelky 1-101 se vám paralelka nenabízí proto, že není určena pro vaši studijní skupinu. U jiné paralelky může být důvodem to, že rozvrhář má danou paralelku vytvořenou jako rezervu a zatím ji pro zápis zablokoval.

  1. Úprava množiny zapsaných předmětů

Z menu zvolte Předměty/Zápis předmětu/Dle studijního plánu

V poli „Studijní plán“ je před-vybrán studijní plán, který je studentovi momentálně přidělen. V poli se Následuje seznam skupin předmětů, do nichž jsou rozděleny předměty vašeho studijního plánu. Ve snímku jsou všechny skupiny „zabaleny“.

Skupiny, které ještě nemáte splněné a skupinu volitelných předmětů je vhodné „rozbalit“ tak, že klepnete myší na název skupiny.

Uvidíte složení příslušné skupiny. U předmětů této skupiny, které si můžete ještě zapsat je vlevo zavrtávací políčko. Ve sloupci „Zapsat do“ je u takového předmětu uveden kód semestru, do kterého si můžete předmět zapsat. Na některých jiných fakultách se nabízí najednou dva semestry.

Jednotlivě si zapíšete předmět tím, že klepnete na kód semestru. Můžete také více předmětů najednou zaškrtnou vlevo a nakonec klepnout na tlačítko „Zapsat do semestru XYZ“ ve spodní části formuláře.

  1. Zápis předmětu mimo studijní plán

V menu zvolte „Předměty/Zápis předmětu/Zápis libovolného předmětu/Dle nabídky“ .

Zašrtněte některé předměty. Klepnutím na tlačítko Zapsat přidáte označené předměty do seznamu zapsaných předmětů.

7. Ukončení práce

Neukončujte práci kliknutím na křížek v pravém horním rohu okna prohlížeče. Způsobíte tím vlastně "harijní ukončení připojení", z něhož se systém zotavuje nikoliv ihned, což na nezanedbatelnou dobu sníží počet disponibilních připojení.
Vždy ukončete práci kliknutím na tlačítko "Odhlásit".

Pomocí terminálového rozhraní (Arctel nebo Semtel)

Jestliže bude webové rozhraní KOSi přetížené, můžete sáhnout po starším, znakovém, rozhraní KOSu, které je popsáno na stránce
http://www.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/is/kos/ve-sprave-vic/emulator.

Zápis do rozvrhu .