Diplomové a bakalářské práce

zde najdete návrhy na témata bakalářských a diplomových prací. Práce mohu zadávat studentům FIT i studentům FEL jak v bakalářském tak magisterském studijním programu. Samostatné semestrální práce nebo projekty obvykle nezadávám, doporučuji tyto předměty využít k realizaci bakalářky nebo diplomky.

Informace

Než si ode mne zapíšete bakalářku nebo diplomku, přečtěte si prosím pozorně následující pokyny. Od studenta je vyžadována vysoká míra samostatnosti při provádění práce. Konzultace nad bakalářkou nebo diplomkou je dle potřeby studenta, obvykle tak jednou za měsíc až dva.

Nepřihlašujte se prosím, pokud vám do odevzdání diplomky zbývá méně než 3 celé semestry nebo méně než 2 do odevzdání bakalářky. Preferuji delší dobu řešení práce, protože obvykle vede k lepším výsledkům i při stejném objemu práce.

Práce bude vedena formou projektu s tím, že student bude vykonávat funkci manažera, analyzátora, programátora, i alfa testera. Vedoucí práce vykonává funkci zákazníka a sponzora. Pokud u práce existuje zadavatel, tak vykovává funkci zákazníka.

Před zadáním práce doporučuji vzájemnou schůzku, tak abychom se dohodli na tématu. Schůzku dohodněte emailem nebo klidně telefonicky (602 318 976).

Dále bych vás rád sdělil, že práce je zadávána zejména se záměrem získat nové a šikovné zaměstnance. Takže pokud byste ani nechtěli uvažovat o práci pro AŽD Praha, spíše bych vám doporučil obrátit se pro téma na někoho jiného.

Témata - obecně

Mým koníčkem jsou železnice, železniční zabezpečovací zařízení, kolejové obvody a ETCS a proto preferuji témata z tohoto oboru. Dále se zabývám spolehlivostí a bezpečností zařízení a jejich modelováním. Mám rád, když student má představu o vlastním tématu, klidně mimo můj obor, ale důležitý je zájem studenta na vyřešení daného tématu.

Kolegové z Fakulty dopravní potřebují šikovné studenty na dopravní sál, zde se najdou taktéž hezká témata.

Nezadávám práce, které jsou určeny pouze pro obhajobu a nic víc.

Nabízená témata

Aktualizováno červenec 2016.

Programovací nástroj pro procesory ST10F168 nebo ST10F269 firmy ST

V jednotkách AVR3 (kolejové obvody KOA1) se používají procesory řady ST10 od firmy ST. Aktuálně jsou v těchto jednotkách variantně nasazeny procesory ST10F168 nebo ST10F269. K zavedení programu do paměti FLASH procesorů se používá freeware ST10 Flasher v.2.02B z 28. 5. 2001. Ten nepodporuje vyšší čísla COM portů, což se dnes jeví jako problém a jedna z dalších jeho nepříjemných vlastností je to, že naprogramování celé paměti FLASH pomocí tohoto nástroje trvá několik minut. Nástroj ST10 Flasher je začleněn do sady programových nástrojů, a to takovým způsobem, že se tento nástroj nepoužívá jako samostatný program s vlastním grafickým uživatelským rozhraním. Jsou využity pouze některé funkce z jeho knihovny (načíst FLASH, smazat FLASH, nahrát FLASH), které pracují se souborem (ve formátu *.hex) obsahujícím program pro cílový procesor.

Zadání:

  • Vytvořit a odladit program, který by byl lepší náhradou stávajícího freewaru ST10 Flasher, a který by splnil následující požadavky:
  • Konzolová aplikace *.exe bez vlastního grafického uživatelského rozhraní
  • Funkčnost pod OS W-XP, W-7, W-8, W-10 bez nutnosti instalace
  • Podpora všech přípustných čísel COM portů
  • Formát programu pro cílový procesor v souboru ve formátu *.hex
  • Funkce smazat FLASH, nahrát FLASH a načíst FLASH prostřednictvím portu UART cílového procesoru
  • Co nejrychlejší možné čtení a nahrávání, nikoliv však za cenu menší trvanlivosti dat ve FLASH cílového procesoru

Zdroje: Firemní literatura firmy ST pro procesory řady ST10 (k dispozici na webu firmy)

Zadavatel: AŽD Praha s.r.o. - Karel Mlnařík
Stav: Aktuálně řešeno studentem

Firmware pro jednotku vypínání kódu LVZ

Navrhněte a realizujte na existujícím HW (platforma 8051) firmware pro jednotku vypínání kódu LVZ. Jednotka přijímá informace o stavu kolejových obvodů pomocí UART a na základě vyhodnocení stavu kolejových obvodů spíná nebo rozpíná výstupní relé (digitální výstupy).

Zadavatel: AŽD Praha s.r.o. - Ing. Libor Votoček

Parametry kolejového obvodu

Seznamte se s funkcí, významem a použitím paralelních kolejových obvodů. Stanovte postup výpočtu parametrů kolejového obvodu. Pro vybraný typ kolejového obvodu proveďte výpočet parametrů a navrhněte jejich optimalizaci s ohledem na některý parametr (např. příkon, šuntová citlivost, odolnost proti ohrožujícím proudům)

Zadavatel: AŽD Praha s.r.o.

Výpočet obchozích cest kolejového obvodu

Seznamte se s funkcí, významem a použitím paralelních kolejových obvodů. Stanovte možnosti ovlivnění funkce kolejového obvodu paralelní (obchozí) cestou. Pro vybraný typ kolejového obvodu proveďte výpočet ovlivnění pro zadané parametry a stanovte možnou vzdálenost míst připojení libovolně nízkých zemních odporů.

Zadavatel: AŽD Praha s.r.o.

Program pro grafické znázornění algoritmů

Navrhněte a zrealizujte program pro grafické znázornění algoritmů (ideálně formou přetahovacích objektů). Výstupem bude jednak obrázek tohoto algoritmu a jednak jeho textová representace pomocí ASCII znaků, která může být použita při komentování zdrojových kódů. Výstup má být konfigurovatelný podle konkrétního programovacího jazyka. Dále bude možné omezit textový výstup na základní ASCII tabulky (prvních 256 znaků nebo jen anglické znaky) a také na omezenou šířku stránky (80 zn., či konfigurovatelné).

Zadavatel: AŽD Praha s.r.o. - Ing. Jan Konarski

Program pro interaktivní vyplňování cestovních příkazů

Vytvořte program pro interaktivní vyplňování cestovních příkazů. V rámci programu by koncový uživatel zadával údaje o cestě (vhodná spolupráce s IDOSem). V nastavení programu by bylo možné editovat textovou šablonu pro výsledné generování cestovního příkazu a i přednastavené hodnoty (stravné, výstupní názvy souborů apod.). Výsledné formuláře by se generovaly do pdf a ukládaly na server.

Zadavatel: AŽD Praha s.r.o. - Ing. Jan Konarski

Firmware pro diagnostický modul

Navrhněte a realizujte na existujícím HW na platformě 8051 firmware pro diagnostický modul systému kolejových obvodů. Modul přeposílá diagnostickou komunikaci a vyhodnocuje její obsah, vybrané události zaznamenává do archivu a dohlíží digitální vstupy do modulu.

Zadavatel: AŽD Praha s.r.o. - Ing. Petr Koutecký

Simulátor ETCS – RBC

Seznamte se s funkcí radioblokové centrály (RBC) systému ETCS dle dostupných specifikací. Navrhněte a realizujte simulátor RBC pro potřeby dopravního sálu FD ČVUT s vazbou na modelové kolejiště. (spíše diplomka, ale na úvod do problematiky asi i BP)

Zadavatel: ČVUT FD - Dopravní sál - Ing. Petr Koutecký

Simulátor ETCS – vozidlová část

Pro připravovaný simulátor ETCS se seznamte s vozidlovou částí systému. Implementujte vozidlovou část, která bude umožňovat simulovat funkci systému dle dostupných specifikací. (spíše diplomka, ale na úvod do problematiky asi i BP)

Zadavatel: ČVUT FD - Dopravní sál - Ing. Petr Koutecký

Deska dohledu a ovládání zdrojů

Navrhněte a realizujte HW pro ovládání a dohled průmyslových spínaných napájecích zdrojů. Jsou požadovány galvanicky oddělené spínací výstupy na 230V a měřící část proudů a napětí jak na primární straně zdroje, tak i sekundární. Je požadované ovládání a přístup k hodnotám přes rozhraní Ethernet. (spíše BP)

Zadavatel: ČVUT FD - Dopravní sál - Ing. Petr Koutecký

Diagnostika pro dopravní sál

Navrhněte a implementujte modulární systém diagnostiky pro dopravní sál FD ČVUT. Hlavní úkolem systému bude koncentrace a uchování dat, jejich online vizualizace a vizualizace archivních dat z minulosti včetně možností filtrace a vyhledávání. Výhodou znalost jazyka C#.

Zadavatel: ČVUT FD - Dopravní sál - Ing. Petr Koutecký

Navrhněte, realizujte a měřením verifikujte amplitudový demodulátore balízy s přizpůsobovacím členem pro příjímací anténu balízy známých parametrů v kmitočtovém pásmu 27,095MHz. Vstupní napětí se může měnit v rozsahu 2 - 50V. Nosný signál je modulován impulzy f=50kHz, doba trvání impulzu 2 - 3,5 usec, hloubka modulace 50 - 100%. Demodulátor musí demodulovat tyto impulzy (jejich dobu trvání) s přesností 1%. Výstup musí být uzpůsoben pro navázání LV hradlového pole. Napájecí napětí 2 VDC, maximální odběr 1 mA. Zapojení optimalizujte na přesnost doby trvání modulačních impulzů. Zapojení musí pracovat v rozsahu teplot -40 až +80°C s mechanickými otřesy 13g, v silně zarušeném prostředí.

Zadavatel: AŽD Praha s.r.o. - Ing. Miroslav Filler

Navrhněte, realizujte a měřením verifikujte koncový stupeň vysílače balízy s přizpůsobovacím členem pro vysílací anténu balízy známých parametrů v kmitočtovém pásmu 3,951 – 4,516 MHz, druh provozu 2-FSK (F6). Napájecí napětí 2 VDC, maximální odběr 2 mA. Zapojení optimalizujte na maximální vyzářený výkon z vysílací antény. Zapojení musí pracovat v rozsahu teplot -40 až +80°C s mechanickými otřesy 13g, v silně zarušeném prostředí.

Zadavatel: AŽD Praha s.r.o. - Ing. Miroslav Filler

Implementace soft procesoru na FPGA

Vypracujte rešerši výrobců FPGA, které umožňují používat soft procesory. Na vývojovém kitu s FPGA implementujte a popište několik vzorových/vlastních příkladů.

Zadavatel: AŽD Praha s.r.o. - Ing. Tomáš Vajdiak

Navrhněte postup, ve kterém pomocí jazyků VHDL a Tcl/Tk v prostředí ModelSim opakovaně automaticky ověříte funkčnost vašeho návrhu realizovaného pro FPGA.

Zadavatel: AŽD Praha s.r.o. - Ing. Tomáš Vajdiak

Fyzikální model kolejových obvodů

Najděte a shromážděte všechny ověřené parametry kolejových obvodů. Následně sestavte jejich fyzikální model a respektujte, že jde o vedení s rozprostřenými parametry. Model algoritmizujte a realizujte jako spustitelný program (nejlépe s grafickým uživatelským rozhraním), jehož výstupem budou údaje o přenosu a impedanci, přičemž bude možno měnit parametry včetně pracovního kmitočtu, průběhu budicího signálu i délky kolejového obvodu.

Zadavatel: AŽD Praha s.r.o. - Ing. Karel Mlnařík CSc.

Stanovení času periody bezpečnostní kontroly zařízení bezpečných při poruše (fail-safe)

Nastudujte evropské normy pro železnice, zejména EN 5026, EN 50129, případně i EN 50128, pokuste se o svoji vlastní interpretaci norem a na základě ní pak navrhněte a zdokumentujte výpočet času periody bezpečné kontroly pro úrovně integrity SIL1, SIL2, SIL3 a SIL4, když spolehlivost součástek zařízení je dána a známa.

Zadavatel: AŽD Praha s.r.o. - Ing. Karel Mlnařík CSc.

Navrhněte, realizujte a měřením verifikujte vstup pro měření proudu v rozsahu do 160 mA na pracovním kmitočtu 50 Hz a pracovním napětí 230Vef. Izolační pevnost směrem k AD převodníku, který na vstup navazuje musí být minimálně 4 KV a vstup musí správně pracovat i v silně zarušeném průmyslovém prostředí.

Zadavatel: AŽD Praha s.r.o. - Ing. Karel Mlnařík CSc.

Požadavky na konstrukci HW pro železnici

Nastudujte platné normy pro EMC a na základě své vlastní interpretace specifikujte všechny nutné parametry týkající se EMC, které musejí splňovat konstrukce pro evropské železnice. Pro každou jednotlivou specifikaci popište názorně zkoušku, kterou musí zařízení projít.

Zadavatel: AŽD Praha s.r.o. - Ing. Karel Mlnařík CSc.

Navrhněte co nejjednodušší přenosný měřicí přístroj pro měření značkování, které spočívá v kontinuální změně fáze pracovního napětí 230Vef (případně napětí v rozsahu cca 30V - 230 V) s kmitočtem od 25Hz do 300 Hz. Návrh realizujte a praktickým měřením ověřte jeho činnost.

Zadavatel: AŽD Praha s.r.o. - Ing. Karel Mlnařík CSc.

Navrhněte a implementujte aplikaci pro ovládání signálního generátoru. Signální generátor slouží pro modelování elektrických periodických signálů určených k laboratorním účelům, komunikuje pomoci TPC/IP protokolu. Aplikaci realizujte v programovacím jazyce Java na platformě NetBeans.

Zadavatel: AŽD Praha s.r.o. - Ing. Michael Charvát

Navrhněte a implementujte aplikaci v pro zobrazení dat diagnostického modulu zabezpečovacího zařízení - progarmovatelný kodér, který využívá sériovou komunikaci přes USB. Aplikaci realizujte v programovacím jazyce Java na platformě NetBeans.

Zadavatel: AŽD Praha s.r.o. - Ing. Michael Charvát

Sestavit přehled staničních zabezpečovacích zařízení s uvedením typu napájení a rozsahu potřebných příkonů v závislosti na velikosti stanice. Navrhnout výkonovou řadu zdrojů pro jednotlivé typy napájení s ohledem na minimalizaci vývojových a výrobních nákladů. Zpracovat úvahu nad předpokládaným vývojem zabezpečovacích zařízení a jejich dopadem na napájecí zdroje.

Zadavatel: AŽD Praha s.r.o. - Ing. Jan Král

Ukolejnění kovových konstrukci na tratích elektrizovaných AC a DC trakční soustavou

Návrh optimálního řešení ukolejnění kovových konstrukcí na tratích elektrizovaných AC a DC trakční soustavou a jednopásovými, dvoupásovými kolejovými obvody a počítači náprav v souladu s ČSN 34 1500 ed. 2, ČSN 34 2613 ed. 3, ČSN 34 2614 ed. 3, ČSN EN 50122-1 ed. 2, ČSN EN 50122-2, ČSN EN 50122-3, SR 34 (E).

Zadavatel: AŽD Praha s.r.o. - Ing. Antonín Kubela

Seznamte se s železničními zabezpečovacími zařízeními. Shrňte známé SW realizace jádra systému železničních zabezpečovacích zařízení.

Implementujte dle předané dokumentace redundantní druhou větev technologického počítače funkčně shodnou s existující větví první. Navrhněte způsob komparace výsledků a mezivýsledků běhu obou větví, proveďte srovnání běhu obou větví na simulované oblasti.

Implementaci proveďte nezávisle a univerzálně pro libovolný rozsah závěrové tabulky. Implementace je omezena použitím TCP spojení pro komunikaci s navazujícími částmi simulátoru. Práce je součástí týmového projektu.

Použití CBTC pro provoz metra

Seznamte se s provozem a specifiky dopravního systému metra. Zjistěte, jaká vylepšení provozu je možné dosáhnout při použití systému CBTC. Porovnejte se stávajícími systémy řízení v pražském metru i jinde. Pomocí teorie hromadné obsluhy popište některá řešení provozu metra včetně CBTC. Pomocí simulací ukažte přednosti systému CBTC.

Zadavatel: AŽD Praha s.r.o.

Provoz metra při omezeních na dopravní cestě

Seznamte se s provozem a specifiky dopravního systému metra. Zjistěte, jaká omezení mohou provoz tohoto dopravního systému omezit (poruchy zařízení, poruchy vlaků, pády osob do kolejiště apod.). Pomocí teorie hromadné obsluhy navrhněte některá suboptimální řešení provozu metra při omezeních v dopravní cestě. Navržená řešení odsimulujte.

Zadavatel: AŽD Praha s.r.o.

Využití úplně samočinně kontrolovatelné logiky při návrhu VLSI obvodů

Naprogramujte tool pro generování VHDL popisující zapojení samočinně kontrolovatelné logice na základě obvyklého popisu obvodu na RTL úrovni jazyce VHDL. Vytvořený tool zhodnoťte za pomocí dostupných benchmarků.

Bezpečné kódování vnitřních stavů konečných automatů

Naprogramujte tool který pro předložený VHDL kód změní kódování vnitřních stavů konečných automatů tak, aby byla zajištěna vysoká odolnost proti náhodné změně vnitřního stavu automatu. Vytvořený tool ověřte na benchmarcích.

Využití vzájemné kontroly FPGA obvodů při návrhu bezpečných zařízení

Zvažte využití vzájemné kontroly obvodů FPGA pomocí Readback rozhraní. Uvažujte propojení 2 nebo 3 obvodů. Navrhněte a realizujte ukázkovou aplikaci pomocí obvodů dostupných na katedře počítačů.

Využití programu MATHEMATICA při výpočtech spolehlivostních parametrů

Naprogramujte tool pro překlad Markovských modelů ve vnitřní reprezentaci programu SHARPE do matematického software MATHEMATICA a zajistěte symbolický výpočet vzniklých diferenciálních rovnic.

Vaše vlastní téma

taková témata mám moc rád

Obhájené práce

Anděl, Jan Digitalizace kartoték  bakalářské práce 2015
Hanousek, Tomáš Diagnostika dopravního sálu  bakalářské práce 2015
Chovanec, Martin 1991- Audio-vizuální informační systém pro dopravní aplikace. bakalářské práce 2014
Štěpánek, Filip 1986- Autíčko II. diplomové práce 2013
Kokorev, Igor 1989- Autíčko II - Firmware. bakalářské práce 2012
Koutecký, Petr 1986- Elektronické stavědlo pro dopravní sál FD ČVUT. diplomové práce 2012
Vokoun, Miroslav, 1986- Hlasovací zařízení. diplomové práce 2012
Daňhel, Martin 1984- Využití programu MAPLE při výpočtech spolehlivostních parametrů. diplomové práce 2011
Hančár, Ondrej 1985- Podnikový informační systém. diplomové práce 2011
Petřík, Michal 1985- Hlasovací systém pro samosprávné orgány vysokých škol. diplomové práce 2011
Bešta, Jindřich, 1988- Komunitní portál gastronomických služeb bakalářské práce 2010
Nymš, Jiří, 1988- Návrh systému odolného proti poruchám bakalářské práce 2010
Pokorný, Petr, 1986- Hodnocení restaurací bakalářské práce 2010
Sahula, Václav, 1985- Podpůrné moduly online RPG portálu bakalářské práce 2010
Šorejs, Pavel, 1984- Senzor GPS pro použití v civilním letectví diplomové práce 2010
Štěpánek, Filip, 1986- Autíčko s modrým zubem bakalářské práce 2010
Vondráček, Tobiáš, 1984- Automatické stavění jízdních cest diplomové práce 2010
Vrabec, Stanislav, 1988- Městská hromadná doprava v Google Maps bakalářské práce 2010
Bukovan, Michal, 1984- Automatické řízení pohybu hnacích vozidel v Dopravní laboratoři Fakulty dopravní diplomové práce 2009
Dvořáček, Josef, 1987- Automatický výpravčí bakalářské práce 2009
Hančár, Ondrej, 1985- Informační systém lyžařských středisek bakalářské práce 2009
Hažlinský, Michal, 1985- Využití vzájemné kontroly FPGA obvodů při návrhu bezpečných zařízení bakalářské práce 2009
Koutecký, Petr, 1986- Simulátor elektronického stavědla s JOP bakalářské práce 2009
Bien, Jaroslav, 1983- Vyhodnocování a prezentace diagnostických dat z trvale provozovaných železničních zabezpečovacích zařízení diplomové práce 2008
Daňhel, Martin, 1984- Využití programu MAPLE při výpočtech spolehlivostních parametrů bakalářské práce 2008
Hlaváček, Jiří, 1982- Zvýšení spolehlivosti informačního systému použitého pro řízení pobočkových ústředen diplomové práce 2008
Honců, Petr, 1978- Návrh hardwaru pomocí Petriho sítí bakalářské práce 2008
Hrdý, Miloš, 1983- Výukový nástroj pro grafické znázornění hazardů diplomové práce 2008
Kamešová, Lucie, 1982- Bezpečnost osobních počítačů a webových stránek bakalářské práce 2008
Korbel, Ota, 1982-2009 Návrh a realizace jádra systému staničního zabezpečovacího zařízení diplomové práce 2008
Petřík, Michal, 1984- Sběr a koncentrace diagnostických dat z trvale provozovaných železničních zabezpečovacích zařízení diplomové práce 2008
Šafránek, Ondřej, 1986- Využití dvoudrátové logiky pro návrh spolehlivých systémů bakalářské práce 2008
Snopkov, Oleksandr, 1984- Formalizace návrhového procesu s využitím Petriho sítí bakalářské práce 2008
Šos, Ondřej, 1984- Realizace zadávacího pracoviště pro železniční zabezpečovací zařízení diplomové práce 2008
Zatřepálek, Martin, 1983- Zabezpečovací zařízení pro železniční stanici založené na FPGA diplomové práce 2008
Bukovan, Michal, 1984- Řízení modelů lokomotiv přes rozhraní Bluetooth bakalářské práce 2007
Charvát, Michael, 1979- Návrh a realizace systému pro tvorbu a správu adresního software železničních zabezpečovacích zařízení diplomové práce 2007
Hořejší, Jiří, 1983- Informační systém pro správu dat ze zasedání samosprávných orgánů vysokých škol bakalářské práce 2007
Hubička, František, 1982- Hlasovací systém pro samosprávné orgány vysokých škol bakalářské práce 2007
Machek, Ondřej, 1985- Využití MATLABu při výpočtech spolehlivostních parametrů bakalářské práce 2007
Polák, Robert, 1982- Návrh systému staničního zabezpečovacího zařízení a implementace simulačního modulu diplomové práce 2007
Šorejs, Pavel, 1984- Analyzátor sběrnice ARINC 429 bakalářské práce 2007
Špryňar, Pavel, 1984- Tvorba dokumentů v kancelářských aplikacích založená na spolupráci uživatelů a řízení verzí jako v systému wiki bakalářské práce 2007
Vojáček, Petr, 1982- Bezpečné zobrazování a autentizace pro zadávací pracoviště výpravčího diplomové práce 2007
Záhlavová, Jindra, 1977- Návrh vývojového modulu s procesorem ATMEGA bakalářské práce 2007
Zikmund, Vít, 1985- Grafické znázornění hazardů bakalářské práce 2007
Bien, Jaroslav, 1983- Realizace rozhraní JOP v jazyce JAVA bakalářské práce 2006
Černovský, Jiří, 1983- Vývojová deska s procesorem ATMEGA bakalářské práce 2006
Kohlík, Martin, 1983- Vzorové laboratorní úlohy pro HW předměty bakalářské práce 2006
Petřík, Michal, 1984- Simulátor pro staniční zabezpečovací zařízení bakalářské práce 2006
diplomky.txt · Poslední úprava: 2016/08/12 11:29 autor: dobiasr
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki