Nastavení automatického přepínání obrazovky při zapojení/vypojení monitoru

napsat do “/etc/udev/rules.d/99-display.rules” toto (nahradit username):

SUBSYSTEM=="drm", RUN+="/home/username/bin/display.sh"

do display.sh v /home/username/bin napsat:

#!/bin/bash

export DISPLAY=:0
export XAUTHORITY=/home/username/.Xauthority # for env vars

intern=eDP-1
extern=VGA-1
xrandr |grep "VGA-1 disconnected"
if [ "$?" == "0" ]; then
    xrandr --output "$extern" --off --output "$intern" --auto
else
    xrandr --output "$intern" --off --output "$extern" --auto
fi